Առավելություններ

 • Պարզ
  Տրամադրվում է սկսած ընդամենը 50,000 ՀՀ դրամից մինչև 2,000,000 ՀՀ դրամ:
 • Առանց տրամադրման և սպասարկման վճարի
  Դուք չեք վճարում տրամադրման կամ հաշվի սպասարկման համար, իսկ տոկոսադրույքը հաշվարկվում է միայն օգտագործված գումարի վրա:
 • Հարմար է օգտագործման համար
  Օգտագործեք Օվերդրաֆտի սահմանաչափը՝ անվճար կանխիկացում կատարելով HSBC Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և մասնաճյուղերից (մասնաճյուղերից անվճար կանխիկացումը հնարավոր է միայն Օվերդրաֆտի վարկային գծից գումարը ելքագրելու դեպքում): Օվերդրաֆտի հաշվից այլ միջոցների կանխիկացումն իրականացվում է համաձայն Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի ծառայությունների սակագների) կամ փոխանցելով գումարը Ձեր նախընտրած հաշվին:

Մանրամասներ

Օվերդրաֆտի չափ

Աշխատավարձային հաշվի առկայության դեպքում

 • Բանկի հաճախորդների և այլ բանկերի հաշվետերերի համար՝ ամսական զուտ աշխատավարձի առավելագույնը քառապատիկի չափով

Ոչ աշխատավարձային հաշվի առկայության դեպքում

 • Բանկի հաշվետերերի համար՝ հաշվի վերջին 6 ամսների միջին ամսական մնացորդի և վերջին ամսվա միջին մնացորդի մեծություններից նվազագույնի մինչև քառապատիկի չափով:
 • Այլ բանկերի հաշվետերերի համար՝ հաշվի վերջին 6 ամսների միջին ամսական մնացորդի և վերջին ամսվա միջին մնացորդի մեծություններից նվազագույնի մինչև կրկնապատիկի չափով:

Կարևոր նշումներ

 • Օվերդրաֆտի սահմանաչափը կարող է լինել 50,000 ՀՀ դրամից մինչև 2,000,000 ՀՀ դրամ
 • Վարկի գումարը նվազեցվում է վարկառուի առկա գրավով չապահովված այլ պարտավորությունների չափով
 • Վարկառուի բոլոր վարկերի ամսական վճարումների հարաբերակցությունը զուտ ամսական եկամտին չի կարող գերազանցել 60%-ը, եթե զուտ ամսական եկամուտը 700,000 ՀՀ դրամից քիչ է և 70%-ը, եթե զուտ ամսական եկամուտը 700,000 ՀՀ դրամ է և ավելի:

Օվերդրաֆտի արժույթ

Օվերդրաֆտը տրամադրվում է ՀՀ դրամով:

Օվերդրաֆտի ժամկետ

Օվերդրաֆտը տրամադրվում է անժամկետ:

Օվերդրաֆտի սպասարկման վճար

 • Օվերդրաֆտի տրամադրման համար վճար չի կիրառվում:
 • Օվերդրաֆտի ամսական սպասարկման վճար չի կիրառվում: Հաճախորդից գանձվում է միայն Օվերդրաֆտին կից ընթացիկ/խնայողական հաշվի սպասարկման վճարը՝ ըստ ստանդարտ սակագների:

Օվերդրաֆտի տոկոսադրույք (հաստատուն)

 • Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ 15%
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 16,08%
 • Օվերդրաֆտի օգտագործված գումարի դիմաց տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական կտրվածքով`հիմք ընդունելով 365 օրը (կամ 366 օրը՝ նահանջ տարվա համար)

Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է տարեկան անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան է վարկը արժենալու վարկառուի համար  տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Կարևոր է իմանալ

 • Օվերդրաֆտի տրամադրված սահմանաչափը գերազանցող գումարի վրա կկիրառվի 24% տարեկան անվանական տոկոսադրույք
 • Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված  «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները»  կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկունակություն

Դուք կարող եք դիմել օվերդրաֆտի համար, եթե ՀՀ-ի քաղաքացի կամ ռեզիդենտ եք1 և համապատասխանում եք նվազագույն չափանիշներին նախատեսված աշխատավարձային և ոչ աշխատավարձային հաշվետերերի համար:

Աշխատավարձային հաշվետիրոջ չափանիշներ

Անհրաժեշտ է ունենալ`

 • Հաշիվ մեր բանկում
 • Առնվազն 3 ամսվա աշխատանքային փորձ ներկայիս գործատուի մոտ
 • Առնվազն 50,000 ՀՀ դրամ զուտ ամսական աշխատավարձ2

Ձեր աշխատավարձը պետք է փոխանցվի ձեր հաշվին վարկի տրամադրումից հետո (եթե աշխատավարձի փոխանցումը չի պահանջվում մեր կողմից մինչև վարկի տրամադրումը):3:
 

Եթե մեր բանկում սպասարկվող հաշիվ չունեք, ապա անհրաժեշտ է ունենալ`

 • Հաշիվ մեկ այլ բանկում
 • Առնվազն 6 ամսվա աշխատանքային փորձ
 • 6 ամսվա ընթացքում ձեր հաշվին փոխանցվող աշխատավարձ
 • Առնվազն 150,000 ՀՀ դրամ զուտ ամսական աշխատավարձ

Ոչ աշխատավարձային հաշվետիրոջ չափանիշներ

Անհրաժեշտ է ունենալ առնվազն 6 ամսվա բանկային պատշաճ պատմություն մեր կամ տեղական այլ բանկերում և Ձեր հաշիվների վերջին 6 ամիսների միջին ամսական մնացորդը և վերջին ամսվա միջին մնացորդը պետք է լինի՝

 • Առնվազն 100,000 ՀՀ դրամ  (կամ համարժեքն այլ արժույթով),եթե ունեք մեր բանկում սպասարկվող հաշիվ
 • Առնվազն 250,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեքն այլ արժույթով), եթե ունեք մեկ այլ տեղական բանկում սպասարկվող հաշիվ

Կարևոր նշում

Հաճախորդը պետք է լինի առնվազն 18 տարեկան: Հաճախորդի առավելագույն տարիքը չպետք է գերազանցի 65-ը:
 

1ՀՀ ռեզիդենտ են համարվում այն անձինք, ովքեր առնվազն մեկ տարի բնակվում են ՀՀ-ում՝ հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով:

2Հաճախորդի ընդհանուր ամսական եկամուտը պետք է լինի 100,000 ՀՀ դրամից ոչ պակաս։

3 «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ում ունեցած Ձեր բանկային հաշվին աշխատավարձի փոխանցման վերաբերյալ պահանջների մասին Ձեզ կտեղեկացնեն վարկի հաստատման գործընթացի ժամանակ:

Դիմել առցանց

Լրացրեք այս առցանց դիմումի ձևը, և մեր հաճախորդների սպասարկման բաժնի ներկայացուցիչը 48 ժամվա ընթացքում կապ կհաստատի Ձեզ հետ։

Դիմել հեռախոսով

Զանգահարեք մեր Հեռախոսային բանկային գործառնությունների կենտրոն +374 60 655 000 հեռախոսահամարով:

Դիմել մասնաճյուղում

Կարող եք նաև այցելել մեր մասնաճյուղերից որևէ մեկը, որտեղ մեր աշխատակիցներն ուրախությամբ կհաղորդեն լրացուցիչ տեղեկություններ և ընթացք կտան Ձեր դիմումին։

Ձեզ կարող են հետաքրքրել նաև

 

Ձեր ծրագրերի իրագործման հիանալի եղանակ:

 

Իրականացրեք մեքենա վարելու Ձեր մտադրությունը:

 

Նախատեսված համապատասխանելու Ձեր պահանջներին:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 16/01/2019 12:00