Անշարժ գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկ

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկերը1 տրամադրվում են ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդներին անձնական ծախսերը հոգալու և/կամ ներդրումային նպատակով (այդ թվում՝ բնակելի և կոմերցիոն նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման և կառուցման/վերանորոգման, հողատարածքի ձեռքբերման, կազմակերպության մասնաբաժինների (արժեթղթերի) ձեռքբերման համար` բացառությամբ ցանկացած տիպի ձեռնարկատիրական գործունեություն ֆինանսավորելու համար):

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՏՐԱՄԱԴՐՎԻ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐ ԵՎ ԱՔՌԱ ՔՐԵԴԻՏ ՌԵՓՈՐԹԻՆԳ ՓԲԸ՝ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ԴԱՌՆԱԼՈՒ ՕՐՎԱՆԻՑ ԵՐԵՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ, ՈՐԸ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՆԵՆԱ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԵՎ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՄԵԿ ԱՅԼ ՎԱՐԿԻ ԴԻՄԵԼԻՍ։ ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:

Առավելություններ

 • Մատչելի
  Մենք առաջարկում ենք անշարժ գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկեր ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով:
 • Պարզ
  Տարեկան սպասարկման վճար չի կիրառվում, Դուք վճարում եք միայն մեկ անգամ՝ վարկը ստանալիս:
 • Հարմարավետ
  Մենք դիտարկում ենք վարկի հայտը բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որպեսզի Դուք հնարավորինս արագ կարողանաք ստանալ Ձեր գումարը:
 • Ճկուն
  Ընտրեք Ձեր կարիքներին համապատասխանող վարկի արժույթը և ժամկետը:

Մանրամասներ

Վարկային վճարում/եկամուտ հարաբերակցություն

Դրամային եկամտի դեպքում, երբ վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով, կիրառվում են հետևյալ հարաբերակցությունները՝

 • 60%, եթե զուտ ամսական եկամուտը/աշխատավարձը < 700 000 ՀՀ դրամ 
 • 70%, եթե զուտ ամսական եկամուտը/աշխատավարձը ≥ 700 000 ՀՀ դրամ

Երբ հաճախորդի վարկը տրամադրվում է ԱՄՆ դոլարով, կիրառվում են հետևյալ հարաբերակցությունները՝ 

 • Եթե հաճախորդի եկամուտը ԱՄՆ դոլարով կազմում է նրա ամսական ընդհանուր եկամուտի 50%-ը կամ ավելին, կիրառվում են հետևյալ հարաբերակցությունները.  40%, եթե ամսական զուտ եկամուտը / աշխատավարձը < 350 000 ՀՀ դրամ, 50%, եթե ամսական զուտ եկամուտը / աշխատավարձը ≥ 350 000 ՀՀ դրամ 
 • Այն դեպքում, երբ հաճախորդի ԱՄՆ դոլարով եկամուտը նրա ընդհանուր եկամուտի 50%-ից քիչ է, ԱՄՆ դոլարով վարկի գումարը և վարկին ուղղվող ամսական մարումներ / եկամուտ հարաբերակցությունը (DIR) հաշվարկվում են այնպես, որ ԱՄՆ դոլարով վարկի ամսական մարմանն ուղղվող գումարները նվազագույնը հավասար լինեն դոլարային եկամուտին և կիրառվում են հետևյալ հարաբերակցությունները՝ 40%, եթե զուտ ամսական աշխատավարձը կամ եկամուտը < 350 000 ՀՀ դրամ, 50%, եթե զուտ ամսական աշխատավարձը կամ եկամուտը ≥ 350 000 ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

 • 2 միլիոն ՀՀ դրամ – 10 միլիոն ՀՀ դրամ (կամ համարժեքն ԱՄՆ դոլարով)՝ այս դեպքում վարկի նպատակը հաստատող համապատասխան փաստաթղթեր կարող են չպահանջվել
 • 10 միլիոն ՀՀ դրամ - 100 միլիոն ՀՀ դրամ2 (կամ համարժեքն ԱՄՆ դոլարով)՝ այս դեպքում վարկի նպատակը (գնում կամ ներդրում) հաստատող փաստաթղթերի առկայությունը պարտադիր է

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

ՀՀ դրամով վարկերի համար՝

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկի գումարը չի կարող գերազանցել անշարժ գույքի գնահատված արժեքի 70%-ը, եթե այն գտնվում է Երևանում կամ մերձակա շրջաններում և 50%-ը, եթե այն գտնվում է ՀՀ-ի այլ վայրում:

ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար՝

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկի գումարը չի կարող գերազանցել անշարժ գույքի գնահատված արժեքի 60%-ը, եթե այն գտնվում է Երևանում կամ մերձակա շրջաններում և 30%-ը, եթե այն գտնվում է ՀՀ-ի այլ վայրում:

Վարկային հաշվի սպասարկման վճար3

Վարկի տրամադրման օրը հաճախորդի հաշվից միանվագ գանձվում է հաշվի սպասարկման հետևյալ գումարը՝

 • 50,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի գումարը չի գերազանցում 5,000,000 ՀՀ դրամը (կամ համարժեքն ԱՄՆ դոլարով)
 • 100,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի գումարը գերազանցում է 5,000,000 ՀՀ դրամը (կամ համարժեքն ԱՄՆ դոլարով)

Վարկի արժույթ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով4:

Վարկի ժամկետ5

24-60/1206 ամիս:

Տոկոսադրույք7

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերը տրամադրվում են փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույքով:

Փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույք

ՀՀ դրամով վարկեր՝

Փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույքը հավասար է HSBC Բանկ Հայաստանի ՀՀ դրամով հաշվարկային տոկոսադրույքին գումարած հաստատուն մարժա` տարեկան 3,5%: Տվյալ պահին այն կազմում է՝ 

9,5% + 3,5% = 13%

ՀՀ դրամով վարկերի համար տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը` սկսած 14,10%-ից առավելագույնը մինչև 21,61%:

ԱՄՆ դոլարով վարկեր՝

Փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույքը հավասար է HSBC Բանկ Հայաստանի ԱՄՆ դոլարով հաշվարկային տոկոսադրույքին գումարած հաստատուն մարժա` տարեկան 1,75%: Տվյալ պահին այն կազմում է՝ 

9,25% + 1,75% = 11%

ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը՝ սկսած 11,87%-ից առավելագույնը մինչև 19,18%:

Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է տարեկան անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան է վարկն արժենալու վարկառուի համար՝ տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման ու սպասարկման գծով պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Նշումներ՝

 • Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի արժույթով վարկի մնացորդի նկատմամբ օրական կտրվածքով` հիմք ընդունելով 365 օրը կամ 366 օրը նահանջ տարվա պարագայում:
 • Արտարժույթով տրամադրված վարկերի հաշվեգրված տոկոսագումարները ենթակա են մարման վարկի մայր գումարի ամսական վճարների հետ միաժամանակ ՀՀ դրամով կամ վարկի արժույթով` համաձայն Հաճախորդի հրահանգի:

Վարկի մարման կարգը

Վարկը կարող է մարվել հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով.

 • Վարկի մայր գումարը մարվում է հավասար ամսական վճարումներով, իսկ հաշվեգրված տոկոսագումարները նվազում են մայր գումարի մարմանը զուգընթաց: Այսպիսով, վարկի մարման ողջ ժամանակահատվածում ընդհանուր ամսական վճարումները նվազում են:
 • Մարման ենթակա գումարները հաշվարկվում են հավասարաչափ ամսական վճարումների (անուիտետային) սկզբունքով` վարկի մարման ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում փոփոխվում են և՛ վարկի մայր գումարի գծով վճարումները, և՛ հաշվեգրված տոկոսագումարները, սակայն վարկի գծով ամսական ընդհանուր վճարումների մեծությունը մնում է հաստատուն:

Տուգանային տոկոսադրույք և տույժ

 • Վարկի կամ տոկոսագումարների վճարումները ուշացնելու դեպքում ուշացված գումարի վրա կկիրառվի տուգանային տոկոսադրույք` 5% տարեկան գումարած վարկի անվանական տոկոսադրույք:
 • Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում: 
 • Անշարժ գույքը գրավադրվում է Բանկի օգտին մինչև վարկի ամբողջական մարումը:
 • Գրավադրված անշարժ գույքը պետք է ապահովագրվի` օգտվելով Բանկի կողմից ընդունելի ապահովագրական ընկերությունների ծառայություններից: Ապահովագրական պոլիսը պետք է վերակնքվի յուրաքանչյուր տարի պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում: Եթե վարկառուն չի ապահովում ապահովագրությունը, ապա Բանկն ինքնուրույն կիրականացնի ապահովագրությունը` վարկառուի հաշվին:8
 • Ապահովագրական հատուցման շահառուն Վարկառուն է:
 • Գույքի ապահովագրությունը կատարվում է գույքի ամբողջ արժեքի կամ վարկի գումարի չափով՝ ըստ վարկառուի ցանկության: Գույքի արժեքի մի մասի չափով ապահովագրության դեպքում ապահովագրական հատուցումը կվճարվի ապահովագրական գումարի և գույքի ամբողջական շուկայական արժեքի հարաբերակցության համամասնությամբ:
 • Գրավի պայմանագրով նախատեսված գրավի առարկայի ապահովագրության պայմանները խախտելու դեպքում Բանկն իրավունք ունի պահանջել վարկի վաղաժամկետ մարում:9 

Նշում՝

ՆԱԽՔԱՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ «ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՎԱՐՎԵԼԱԿԵՐՊԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 8/05-Ի։

Վարկային պարտավորությունները վարկային պայմանագրով սահմանված կարգով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու կամ վճարումը պարբերաբար ուշացնելու դեպքում Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել և Դուք կարող եք զրկվել դրա նկատմամբ Ձեր իրավունքներից:

1Հողատարածքը կարող է հանդիսանալ գրավի առարկա միայն Բանկի համաձայնության դեպքում:
210 - 100 միլիոն ՀՀ դրամ (կամ համարժեքը ԱՄՆ դոլարով) վարկի գումար կարող է տրամադրվել միայն ներդրումային նպատակով: Վարկի նպատակը հաստատող փաստաթղթերի տրամադրումը պարտադիր է:
3Վարկի տրամադրման վճար (50,000 ՀՀ դրամ – 100,000 ՀՀ դրամ՝ վարկի գումարից կախված), չի գանձվում HSBC Plus և HSBC Status հաճախորդներից անշարժ գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկերի տրամադրման դեպքում:
4ԱՄՆ դոլարով վարկերը կարող են տրամադրվել, եթե վարկի նպատակը հանդիսանում է անշարժ գույքի ձեռքբերում (այդ թվում նաև կոմերցիոն նշանակության), վերանորոգում և/կամ վերակառուցում: Վարկի նպատակը հաստատող փաստաթղթերի տրամադրումը պարտադիր է: ԱՄՆ դոլարով վարկը կարող է տրամադրվել միայն այն հաճախորդներին, ովքեր ունեն եկամտի աղբյուր ԱՄՆ դոլարով (ամբողջական կամ մասնակի) կամ որոնց եկամուտն արտահայտված ՀՀ դրամով փոփոխական է` կախված ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքից: Բանկը կարող է պահանջել եկամտի արժույթը կամ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի հետ դրա կապը հավաստող փաստաթղթեր: 
5Հաճախորդը պետք է լինի առնվազն 18 տարեկան: Հաճախորդի տարիքի և վարկի տրամադրման ժամկետի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 65 տարին:
661-120 ամիս ժամկետով վարկերը կարող են տրամադրվել միայն ներդրումային նպատակով: Վարկի նպատակը հաստատող փաստաթղթերի տրամադրումը պարտադիր է:
7Կախված ռիսկի գնահատման արդյունքներից՝ վարկի հայտը կարող է հաստատվել ավելի բարձր տոկոսադրույքներով:
8Անշարժ գույքի ապահովագրման արժեքը կարող է կազմել գույքի գնահատված արժեքի 0,16%-0,18%-ը:
9Անշարժ գույքի գնահատման և գրավադրման հետ կապված ծախսերը կրում է հաճախորդը: 

Վարկունակություն

Դուք կարող եք դիմել անշարժ գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկի, եթե ՀՀ քաղաքացի կամ ռեզիդենտ եք1  և  համապատասխանում եք աշխատավարձային և ոչ աշխատավարձային հաշվետերերի համար սահմանված նվազագույն չափանիշներին :

Աշխատավարձային հաշվետիրոջ չափանիշներ

Դուք պետք է ունենաք՝

 • Հաշիվ մեր բանկում
 • Առնվազն 3 ամիս աշխատանքային փորձ ընկերությունում, որը ունի պատշաճ բանկային պատմություն մեր կամ ՀՀ-ում գործող այլ բանկերում
 • Առնվազն 50,000 ՀՀ դրամ զուտ ամսական աշխատավարձ2:

Ձեր աշխատավարձը պետք է փոխանցվի ձեր հաշվին վարկի տրամադրումից հետո (եթե աշխատավարձի փոխանցումը չի պահանջվում Բանկի կողմից մինչև վարկի տրամադրումը3):
 

Եթե մեր բանկում սպասարկվող հաշիվ չունեք, ապա անհրաժեշտ է ունենալ`

 • հաշիվ մեկ այլ բանկում
 • առնվազն 3 ամսվա աշխատանքային փորձ
 • 3 ամսվա ընթացքում ձեր հաշվին փոխանցվող աշխատավարձ
 • առնվազն 200 000 ՀՀ դրամ զուտ ամսական աշխատավարձ

Ոչ աշխատավարձային հաշվետիրոջ չափանիշներ

Դուք պետք է ունենաք առնվազն 3 ամսվա բանկային պատշաճ պատմություն մեր կամ տեղական այլ բանկերում,  և Ձեր հաշիվների վերջին 3 ամսվա միջին ամսական մնացորդը և վերջին ամսվա միջին մնացորդը պետք է կազմի`

 • Առնվազն 100,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեքն այլ արժույթով), եթե ունեք մեր բանկում սպասարկվող հաշիվ
 • Առնվազն 250,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեքն այլ արժույթով), եթե ունեք մեկ այլ բանկում սպասարկվող հաշիվ

1ՀՀ ռեզիդենտ են համարվում այն անձինք, ովքեր առնվազն մեկ տարի բնակվում են ՀՀ-ում՝ հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով:
2Հաճախորդի ընդհանուր ամսական եկամուտը պետք է լինի 100,000 ՀՀ դրամից ոչ պակաս։
3Աշխատավարձը Բանկում սպասարկվող հաշվին փոխանցելու հետ կապված մանրամասներին կծանոթանաք վարկի հաստատման գործընթացի ժամանակ:

Հարկավոր է իմանալ

Դիմել առցանց

Լրացրեք այս առցանց դիմումի ձևը , և մեր հաճախորդների սպասարկման բաժնի ներկայացուցիչը 48 ժամվա ընթացքում կապ կհաստատի Ձեզ հետ։

Դիմել հեռախոսով

Զանգահարեք մեր Հեռախոսային բանկային գործառնությունների կենտրոն +374 60 655 000 հեռախոսահամարով:

Դիմել մասնաճյուղում

Կարող եք նաև այցելել մեր մասնաճյուղերից որևէ մեկը, որտեղ մեր աշխատակիցներն ուրախությամբ կտրամադրեն լրացուցիչ տեղեկություններ և ընթացք կտան Ձեր դիմումին։

Ձեզ կարող են հետաքրքրել նաև

 

Օգնում է իրագործել Ձեր ծրագրերը: 

 

Իրականացրեք Ձեր մեքենա վարելու մտադրությունը:

 

Ձեր ֆինանսական կարիքները հոգալու արագ և հարմար տարբերակ:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 18/3/2019 07:32:10 AM