HSBC Անշարժ գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկ

Անշարժ գույքի գրավով ապահոված անհատական վարկերը1տրամադրվում են ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդներին՝ անձնական ծախսերը հոգալու և/կամ ներդրումային նպատակով (այդ թվում բնակելի և կոմերցիոն նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբ բերման և կառուցման/վերանորոգման, հողատարածքի ձեռք բերման, կազմակերպության մասնաբաժինների (արժեթղթերի) ձեռք բերման համար` բացառությամբ ցանկացած տիպի բիզնես/ձեռնարկատիրական գործունեութուն ֆինանսավորելու համար):

Առավելություններ

 • Մատչելի
  Մենք առաջարկում ենք անշարժ գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկեր ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով:
 • Պարզ
  Տարեկան սպասարկման վճար չի գանձվում: Դուք վճարում եք միայն մեկ անգամ վարկը ստանալիս:
 • Հարմարավետ
  Մենք դիտարկում ենք վարկի հայտը բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, որպեսզի Դուք հնարավորինս արագ կարողանաք ստանալ Ձեր գումարը:
 • Ճկուն
  Ընտրեք Ձեր կարիքներին համապատասխան վարկի արժույթը և ժամկետը:

Մանրամասներ

Վարկային վճարում/եկամուտ հարաբերակցություն

Դրամային եկամտի դեպքում, երբ վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով, կիրառվում են հետևյալ հարաբերակցությունները՝

 • 60%, եթե զուտ ամսական եկամուտը/աշխատավարձը< < 700 000 ՀՀ դրամ 
 • 70%, եթե զուտ ամսական եկամուտը/աշխատավարձը ≥ 700 000 ՀՀ դրամ

Երբ հաճախորդի վարկը տրամադրվում է ԱՄՆ դոլարով, կիրառվում են հետևյալ հարաբերակցությունները՝ 

 • Եթե հաճախորդի եկամուտը ԱՄՆ դոլարով կազմում է նրա ամսական ընդհանուր եկամուտի 50%-ը կամ ավելին, կիրառվում է հետևյալ հարաբերակցությունը՝ 40%, եթե ամսական զուտ եկամուտը / աշխատավարձը<< 350 000 ՀՀ դրամ, 50%, եթե ամսական զուտ եկամուտը / աշխատավարձը ≥ 350 000 ՀՀ դրամ 
 • Այն դեպքում, երբ հաճախորդի ԱՄՆ դոլարով եկամուտը նրա ընդհանուր եկամուտի 50%-ից քիչ է, ԱՄՆ դոլարով վարկի գումարը և վարկին ուղղվող ամսական մարումներ / եկամուտ հարաբերակցությունը (DIR) կհաշվարկվեն այնպես, որ ԱՄՆ դոլարով վարկի ամսական մարմանն ուղղվող գումարները նվազագույնը հավասար լինեն դոլարային եկամուտին և կկիրառվի հետևյալը՝ 40%, եթե զուտ ամսական աշխատավարձը/եկամուտը < < 350 000 ՀՀ դրամ, 50%, եթե զուտ ամսական աշխատավարձը/եկամուտը ≥ 350 000 ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

 • 2 միլիոն ՀՀ դրամ – 5 միլիոն ՀՀ դրամ (կամ համարժեքն ԱՄՆ դոլարով)՝ այս դեպքում վարկի նպատակը հաստատող համապատասխան փաստաթղթեր կարող են չպահանջվել
 • 5 միլիոն - 60 միլիոն ՀՀ դրամ2 (կամ համարժեքն ԱՄՆ դոլարով)՝ այս դեպքում վարկի նպատակը (գնում կամ ներդրում) հաստատող փաստաթղթերի առկայությունը պարտադիր է

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

ՀՀ դրամով վարկերի համար՝

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկի գումարը չի կարող գերազանցել անշարժ գույքի գնահատված արժեքի 70%, եթե այն գտնվում է Երևանում կամ մերձակա շրջաններում և 50%, եթե այն գտնվում է ՀՀ-ի այլ վայրում:

ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար՝

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկի գումարը չի կարող գերազանցել անշարժ գույքի գնահատված արժեքի 50%, եթե այն գտնվում է Երևանում կամ մերձակա շրջաններում և 25%, եթե այն գտնվում է ՀՀ-ի այլ վայրում:

Վարկային հաշվի սպասարկման վճար3

Վարկի տրամադրման օրը հաճախորդի հաշվից միանվագ կգանձվի հաշվի սպասարկման հետևյալ գումարը՝

 • 50,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի գումարը չի գերազանցում 5,000,000 ՀՀ դրամը (կամ համարժեքն ԱՄՆ դոլարով)
 • 100,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի գումարը գերազանցում է 5,000,000 ՀՀ դրամը (կամ համարժեքն ԱՄՆ դոլարով)

Վարկի արժույթ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով4:

Վարկի ժամկետ5

24-60/1206 ամիս:

Տոկոսադրույք7

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերը տրամադրվում են փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույքով:

Փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույք

ՀՀ դրամով վարկեր՝

Փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույքը հավասար է HSBC Բանկ Հայաստանի ՀՀ դրամով հաշվարկային տոկոսադրույքին գումարած հաստատուն մարժա` 3,5% տարեկան: Տվյալ պահին այն կազմում է` 

9,5% + 3,5% = 13%

ՀՀ դրամով վարկերի համար տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը սկսում է 13,81%-ից:

ԱՄՆ դոլարով վարկեր՝

Փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույքը հավասար է HSBC Բանկ Հայաստանի ԱՄՆ դոլարով հաշվարկային տոկոսադրույքին գումարած հաստատուն մարժա` 1,75% տարեկան: Տվյալ պահին այն կազմում է` 

9,25% + 1,75% = 11%

ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը սկսում է 11,62%-ից:

Նշումներ՝

 • Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի արժույթով վարկի մնացորդի նկատմամբ` օրական կտրվածքով, հիմք ընդունելով 365 օրը կամ 366 օրը նահանջ տարվա պարագայում:
 • Արտարժույթով տրամադրված վարկերի հաշվեգրված տոկոսագումարները ենթակա են մարման վարկի մայր գումարի ամսական վճարների հետ միաժամանակ ՀՀ դրամով կամ վարկի արժույթով` համաձայն Հաճախորդի հրահանգի:

Վարկի մարման կարգը

Վարկը կարող է մարվել հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով.

 • Վարկի մայր գումարը մարվում է հավասար ամսական վճարումներով, իսկ հաշվեգրված տոկոսների գումարը նվազում է մայր գումարի մարմանը զուգընթաց: Այսպիսով, վարկի մարման ողջ ժամանակահատվածում ընդհանուր ամսական վճարումները նվազում են:
 • Մարման ենթակա գումարները հաշվարկվում են հավասարաչափ ամսական վճարումների (անուիտետային) սկզբունքով` վարկի մարման ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում փոփոխվում են և վարկի մայր գումարի գծով վճարումները, և հաշվեգրված տոկոսների գումարները, սակայն վարկի գծով ամսական ընդհանուր վճարումների մեծությունը մնում է հաստատուն:
 • Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է տարեկան անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան է վարկը արժենալու վարկառուի համար համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափով վճարելու դեպքում:

Ապահովում և ապահովագրություն

 • Անշարժ գույքը գրավադրվում է Բանկի օգտին մինչև վարկի ամբողջական մարումը
 • Գրավադրված անշարժ գույքը պետք է ապահովագրվի` օգտվելով Բանկի կողմից ընդունելի ապահովագրական ընկերությունների ծառայություններից: Ապահովագրական պոլիսը պետք է վերակնքվի յուրաքանչյուր տարի պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում: Եթե վարկառուն չի ապահովում ապահովագրությունը, ապա Բանկն ինքնուրույն կիրականացնի ապահովագրությունը` վարկառուի հաշվին:8
 • Ապահովագրական հատուցման շահառուն Վարկառուն է:
 • Գույքի ապահովագրությունը կատարվում է գույքի ամբողջ արժեքի կամ վարկի գումարի չափով՝ ըստ վարկառուի ցանկության: Գույքի արժեքի մի մասի չափով ապահովագրության դեպքում ապահովագրական հատուցումը կվճարվի ապահովագրական գումարի և գույքի ամբողջական շուկայական արժեքի հարաբերակցության համամասնությամբ:
 • Գրավի պայմանագրով նախատեսված գրավի առարկայի ապահովագրության պայմանները խախտելու դեպքում Բանկն իրավունք ունի պահանջել վարկի վաղաժամկետ մարում:9 

Նշում՝

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված   «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի:

Վարկային պարտավորությունները վարկային պայմանագրով սահմանված կարգով չկատարելու, կամ ոչ պատշաճ կատարելու, կամ վճարումը պարբերաբար ուշացնելու դեպքում Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել և Դուք կարող եք զրկվել դրա նկատմամբ Ձեր իրավունքներից:

1Հողատարածքը կարող է հանդիսանալ գրավի առարկա միայն Բանկի համաձայնության դեպքում:
25 - 60 միլիոն ՀՀ դրամ (կամ համարժեքը ԱՄՆ դոլարով) վարկի գումար կարող է տրամադրվել միայն ներդրումային նպատակով: Վարկի նպատակը հաստատող փաստաթղթերի տրամադրումը պարտադիր է:
3Վարկի տրամադրման վճար (50,000 – 100,000 ՀՀ դրամ՝ վարկի գումարից կախված) չի գանձվում HSBC Plus և HSBC Status հաճախորդներից անշարժ գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկերի տրամադրման դեպքում:
4ԱՄՆ դոլարով վարկերը կարող են տրամադրվել միայն եթե վարկի նպատակը հանդիսանում է անշարժ գույքի ձեռքբերում (այդ թվում նաև կոմերցիոն նշանակության), վերանորոգում և/կամ վերակառուցում: Վարկի նպատակը հաստատող փաստաթղթերի տրամադրումը պարտադիր է: ԱՄՆ դոլարով վարկը կարող է տրամադրվել միայն այն հաճախորդներին, ովքեր ունեն եկամտի աղբյուր ԱՄՆ դոլարով (ամբողջական կամ մասնակի) կամ որոնց եկամուտը` արտահայտված ՀՀ դրամով, փոփոխական է` կախված ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքից: Բանկը կարող է պահանջել եկամտի արժույթը կամ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի հետ դրա կապը հավաստող փաստաթղթեր: 
5Հաճախորդը պետք է լինի առնվազն 18 տարեկան: Հաճախորդի տարիքի և վարկի տրամադրման ժամկետի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 65 տարին:
661-120 ամիս ժամկետով վարկերը կարող են տրամադրվել միայն ներդրումային նպատակով: Վարկի նպատակը հաստատող փաստաթղթերի տրամադրումը պարտադիր է:
7Կախված ռիսկի գնահատման արդյունքներից՝ վարկի հայտը կարող է հաստատվել ավելի բարձր տոկոսադրույքներով:
8Անշարժ գույքի ապահովագրման արժեքը կարող է կազմել գույքի գնահատված արժեքի 0,16-0,18%-ը:
9Անշարժ գույքի գնահատման և գրավադրման հետ կապված ծախսերը կրում է հաճախորդը: 

Վարկունակություն

Դուք կարող եք դիմել անհատական սպառողական վարկի, եթե Հայաստանի քաղաքացի կամ ռեզիդենտ եք1  և  համապատասխանում եք նվազագույն չափանիշներին աշխատավարձային և ոչ աշխատավարձային հաշվետերերի համար:

Աշխատավարձային հաշվետիրոջ չափանիշներ

Դուք պետք է ունենաք՝

 • Հաշիվ մեր բանկում
 • Առնվազն 3 ամիս աշխատանքային փորձ ընկերությունում, որը ունի պատշաճ բանկային պատմություն մեր կամ ՀՀ-ում գործող այլ բանկերում
 • Առնվազն 50,000 ՀՀ դրամ զուտ ամսական աշխատավարձ2:

Ձեր աշխատավարձը պետք է փոխանցվի ձեր հաշվին վարկի տրամադրումից հետո (եթե աշխատավարձի փոխանցումը չի պահանջվում Բանկի կողմից մինչև վարկի տրամադրումը3):
 

Եթե մեր բանկում սպասարկվող հաշիվ չունեք, ապա պետք է ունենաք՝

 • Հաշիվ մեկ այլ բանկում
 • Առնվազն 12 ամսվա աշխատանքային փորձ
 • 6 ամսվա ընթացքում ձեր հաշվին փոխանցվող աշխատավարձ
 • Առնվազն 200,000 ՀՀ դրամ զուտ ամսական աշխատավարձ

Ոչ աշխատավարձային հաշվետիրոջ չափանիշներ

Դուք պետք է ունենաք առնվազն 6 ամսվա բանկային պատշաճ պատմություն մեր կամ տեղական այլ բանկերում,  և Ձեր հաշիվների վերջին 6 ամսվա միջին ամսական մնացորդը և վերջին ամսվա միջին մնացորդը պետք է լինի`

 • Առնվազն 100,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեքն այլ արժույթով), եթե ունեք մեր բանկում սպասարկվող հաշիվ
 • Առնվազն 250, 000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեքն այլ արժույթով), եթե ունեք մեկ այլ բանկում սպասարկվող հաշիվ

1ՀՀ ռեզիդենտ են համարվում այն անձինք, ովքեր առնվազն մեկ տարի բնակվում են ՀՀ-ում՝ հիմնավորված համապատասխան փաստաթղթերով:
2Հաճախորդի ընդհանուր ամսական եկամուտը պետք է լինի 100,000 ՀՀ դրամից ոչ պակաս։
3Աշխատավարձը Բանկում սպասարկվող հաշվին փոխանցելու հետ կապված մանրամասներին կծանոթանաք վարկի հաստատման գործընթացի ժամանակ:

Կրևոր է իմանալ

Դիմել առցանց

Լրացրեք այս առցանց դիմումի ձևը , և մեր հաճախորդների սպասարկման բաժնի ներկայացուցիչը 48 ժամվա ընթացքում կապ կհաստատի Ձեզ հետ։

Դիմել հեռախոսով

Զանգահարեք մեր Հեռախոսային բանկային գործառնությունների կենտրոն +374 60 655 000 հեռախոսահամարով:

Դիմել մասնաճյուղում

Կարող եք նաև այցելել մեր մասնաճյուղերից որևէ մեկը, որտեղ մեր աշխատակիցներն ուրախությամբ կհաղորդեն լրացուցիչ տեղեկություններ և ընթացք կտան Ձեր դիմումին։

Ձեզ կարող են հետաքրքրել նաև

 

Օգնում է իրագործել Ձեր ծրագրերը: 

 

Իրականացրեք Ձեր մեքենա վարելու մտադրությունը:

 

Ձեր ֆինանսական կարիքները հոգալու արագ և հարմար տարբերակ:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 16/01/2019 12:00