Հիմնական բովանդակության սկիզբ

Կարգավորում

Այստեղ ներկայացված է բանկի կողմից ծառայությունների մատուցումը կարգավորող հիմնական իրավական ակտերի ցանկը

 1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
 2. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք
 3. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք
 4. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք
 5. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենք
 6. «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենք
 7. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք
 8. «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք
 9. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 10. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենք
 11. «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 12. «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենք
 13. «Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք
 14. «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ ևօրինակներ» կանոնակարգ 8/01 (ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 16.12.2008թ. թիվ 363-Ն որոշում)
 15. «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը» կանոնակարգ 8/02 (ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 02.06.2009թ. թիվ 165-Ն որոշում)
 16. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի եւ դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03 (ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 02.06.2009թ. թիվ 166-Ն որոշում)
 17. «Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ ևսկզբունքներ» կանոնակարգ 8/04 (ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 225-Ն որոշում)
 18. «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05 (ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 229-Ն որոշում)
 19. «ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի` վարկային ռեգիստրի ստեղծման եւ վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգ» (ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 29.03.2005թ. թիվ 142-Ն որոշում)
 20. «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները» կանոնակարգ 4/07 (ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 08.04.2008թ. թիվ 113-Ն որոշում)
 21. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի մասնակիցների ռեեստրի վարման ևհաշվի օպերատորների գործունեության կանոնակարգ 5/15
 22. «Երաշխավորների հետ գործարար վարվելակերպի կանոններ» կանոնակարգ 8/06 (ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 04.08.2017թ. թիվ 176-Ն որոշում)

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝ 29.05.23, 11:38

Ծանոթացեք սոց․ մեդիայի մեր էջում վարքագծի հատուկ կանոններին։