Հիմնական բովանդակության սկիզբ

Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքներ

Արտարժույթի փոխարժեքներ

Արժույթ
Անկանխիկ - առք

Անկանխիկ - վաճառք

Կանխիկ - առք
Կանխիկ - վաճառք
AED 130,1 133,7 128,5 133,3
AUD 349,5 362 347,5 361,5
CAD 378,5 393 376,5 392
CHF 520,5 538 517,5 537
CNY 73,3 75,6 Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ
EUR 565,5 578,5 565,5 578,5
GBP 664 680 664 680
HKD 61,4 63,1 60,6 63
JPY 4,33 4,47 4,31 4,46
RUB 6,5 6,7 6,5 6,7
USD 480,5 487,5 480,5 487,5
XAU 854 886 Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Արտարժույթի փոխարժեքներ

Արժույթ
AED
Անկանխիկ - առք
130,1

Անկանխիկ - վաճառք

133,7
Կանխիկ - առք
128,5
Կանխիկ - վաճառք
133,3
Արժույթ
AUD
Անկանխիկ - առք
349,5

Անկանխիկ - վաճառք

362
Կանխիկ - առք
347,5
Կանխիկ - վաճառք
361,5
Արժույթ
CAD
Անկանխիկ - առք
378,5

Անկանխիկ - վաճառք

393
Կանխիկ - առք
376,5
Կանխիկ - վաճառք
392
Արժույթ
CHF
Անկանխիկ - առք
520,5

Անկանխիկ - վաճառք

538
Կանխիկ - առք
517,5
Կանխիկ - վաճառք
537
Արժույթ
CNY
Անկանխիկ - առք
73,3

Անկանխիկ - վաճառք

75,6
Կանխիկ - առք
Կիրառելի չէ
Կանխիկ - վաճառք
Կիրառելի չէ
Արժույթ
EUR
Անկանխիկ - առք
565,5

Անկանխիկ - վաճառք

578,5
Կանխիկ - առք
565,5
Կանխիկ - վաճառք
578,5
Արժույթ
GBP
Անկանխիկ - առք
664

Անկանխիկ - վաճառք

680
Կանխիկ - առք
664
Կանխիկ - վաճառք
680
Արժույթ
HKD
Անկանխիկ - առք
61,4

Անկանխիկ - վաճառք

63,1
Կանխիկ - առք
60,6
Կանխիկ - վաճառք
63
Արժույթ
JPY
Անկանխիկ - առք
4,33

Անկանխիկ - վաճառք

4,47
Կանխիկ - առք
4,31
Կանխիկ - վաճառք
4,46
Արժույթ
RUB
Անկանխիկ - առք
6,5

Անկանխիկ - վաճառք

6,7
Կանխիկ - առք
6,5
Կանխիկ - վաճառք
6,7
Արժույթ
USD
Անկանխիկ - առք
480,5

Անկանխիկ - վաճառք

487,5
Կանխիկ - առք
480,5
Կանխիկ - վաճառք
487,5
Արժույթ
XAU
Անկանխիկ - առք
854

Անկանխիկ - վաճառք

886
Կանխիկ - առք
Կիրառելի չէ
Կանխիկ - վաճառք
Կիրառելի չէ

XAU-ի փոխարժեքները նշված են տրոյական ունցիայի մեկ հազարերորդական մասի համար։ XAU վաճառքի փոխարժեքը ներկայացված է բացառապես տեղեկատվական նպատակով:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝

ամսաթիվը
28.07.21, 16:07

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝

ամսաթիվը 28.07.21, 16:07

Կարևոր է իմանալ

Կարևոր տեղեկություններ արտարժույթի փոխանակման գործարքների վերաբերյալ

  Հաշվի առկայության դեպքում
Հաշվի բացակայության դեպքում
Արտարժույթի փոխանակման օրական առավելագույն քանակը
Բանկում արտարժույթի առուվաճառքի  տեսակների և գումարային մեծության սահմանափակումները,  սահմանվում են օրական  կտրվածքով ՝ Բանկի ներքին ընթացակարգի համաձայն, որին, անհրաժեշտության դեպքում, կարող եք ծանոթանալ` դիմելով Բանկ։
400,000 ՀՀԴ,  սակայն, ելնելով շուկայական իրավիճակից, Բանկը կարող է կիրառել նաև այլ սահմանափակումներ
Անձը հաստատող պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

Չի պահանջվում1

Անձնագիր կամ ՀՀ նույնականացման քարտ, համաձայն ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Անձը հաստատող փաստաթղթի մասին» N 767 որոշման։

Արտարժույթի փոխանակման վճար
Վճար չի կիրառվում
Վճար չի կիրառվում
Վնասված / շրջանառությունից դուրս եկած արտարժույթի թղթադրամների փոխանակման վճար, եթե առկա են բոլոր անհրաժեշտ տարբերակիչ նշանները և դրանց մասերը
5%2 5%2

Կարևոր տեղեկություններ արտարժույթի փոխանակման գործարքների վերաբերյալ

  Արտարժույթի փոխանակման օրական առավելագույն քանակը
Հաշվի առկայության դեպքում
Բանկում արտարժույթի առուվաճառքի  տեսակների և գումարային մեծության սահմանափակումները,  սահմանվում են օրական  կտրվածքով ՝ Բանկի ներքին ընթացակարգի համաձայն, որին, անհրաժեշտության դեպքում, կարող եք ծանոթանալ` դիմելով Բանկ։
Հաշվի բացակայության դեպքում
400,000 ՀՀԴ,  սակայն, ելնելով շուկայական իրավիճակից, Բանկը կարող է կիրառել նաև այլ սահմանափակումներ
  Անձը հաստատող պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ
Հաշվի առկայության դեպքում

Չի պահանջվում1

Հաշվի բացակայության դեպքում

Անձնագիր կամ ՀՀ նույնականացման քարտ, համաձայն ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Անձը հաստատող փաստաթղթի մասին» N 767 որոշման։

  Արտարժույթի փոխանակման վճար
Հաշվի առկայության դեպքում
Վճար չի կիրառվում
Հաշվի բացակայության դեպքում
Վճար չի կիրառվում
  Վնասված / շրջանառությունից դուրս եկած արտարժույթի թղթադրամների փոխանակման վճար, եթե առկա են բոլոր անհրաժեշտ տարբերակիչ նշանները և դրանց մասերը
Հաշվի առկայության դեպքում
5%2
Հաշվի բացակայության դեպքում
5%2

Կարևոր ծանուցում գործարքների վերաբերյալ

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ն (այսուհետ`Բանկ), ընդունելով HSBC խմբի և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորությունների կարևորությունը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում, ինչպես նաև «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին հետևելու համար, սահմանել է ներքին գործընթացներ և ընթացակարգեր, որոնք ուղղված են կատարված գործարքների հետ կապված տվյալների և փաստաթղթերի հավաքագրմանը` միջոցների աղբյուրը և գործարքի նպատակը հաստատելու նպատակով։

Այդ նպատակով Բանկը կարող է պահանջել տրամադրել լրացուցիչ տվյալներ միջոցների աղբյուրի և գործարքների նպատակների վերաբերյալ, ինչպես նաև, եթե անհրաժեշտ է, պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են միջոցների աղբյուրը և գործարքի նպատակը։

Այն դեպքում, երբ վերը նշված տվյալները և փաստաթղթերը չեն տրամադրվում, Բանկն իրավունք ունի մերժել գործարքը:

1 Բանկում անձը հաստատող վավեր փաստաթղթի պատճենի առկայության դեպքում։

2 Փոխանակման վճարը գանձվում է Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով: