Հիմնական բովանդակության սկիզբ

Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքներ

Արտարժույթի փոխարժեքներ

Արժույթ
Անկանխիկ - առք

Անկանխիկ - վաճառք

Կանխիկ - առք
Կանխիկ - վաճառք
AED 107 114,1 106,7 114,4
AUD 270,2 289,6 269,5 290,3
CAD 302,8 327,4 302 328,2
CHF 411,1 439,9 410,1 441
CNY 58,6 62,6 Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ
EUR 414 435 414 447
GBP 476 509 476 509
HKD 50,1 53,4 49,9 53,6
JPY 2,9 3,1 2,9 3,1
RUB 7,13 8,13 6,05 8,13
USD 401 411 401 423
XAU 711,5 744,6 Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Արտարժույթի փոխարժեքներ

Արժույթ
AED
Անկանխիկ - առք
107

Անկանխիկ - վաճառք

114,1
Կանխիկ - առք
106,7
Կանխիկ - վաճառք
114,4
Արժույթ
AUD
Անկանխիկ - առք
270,2

Անկանխիկ - վաճառք

289,6
Կանխիկ - առք
269,5
Կանխիկ - վաճառք
290,3
Արժույթ
CAD
Անկանխիկ - առք
302,8

Անկանխիկ - վաճառք

327,4
Կանխիկ - առք
302
Կանխիկ - վաճառք
328,2
Արժույթ
CHF
Անկանխիկ - առք
411,1

Անկանխիկ - վաճառք

439,9
Կանխիկ - առք
410,1
Կանխիկ - վաճառք
441
Արժույթ
CNY
Անկանխիկ - առք
58,6

Անկանխիկ - վաճառք

62,6
Կանխիկ - առք
Կիրառելի չէ
Կանխիկ - վաճառք
Կիրառելի չէ
Արժույթ
EUR
Անկանխիկ - առք
414

Անկանխիկ - վաճառք

435
Կանխիկ - առք
414
Կանխիկ - վաճառք
447
Արժույթ
GBP
Անկանխիկ - առք
476

Անկանխիկ - վաճառք

509
Կանխիկ - առք
476
Կանխիկ - վաճառք
509
Արժույթ
HKD
Անկանխիկ - առք
50,1

Անկանխիկ - վաճառք

53,4
Կանխիկ - առք
49,9
Կանխիկ - վաճառք
53,6
Արժույթ
JPY
Անկանխիկ - առք
2,9

Անկանխիկ - վաճառք

3,1
Կանխիկ - առք
2,9
Կանխիկ - վաճառք
3,1
Արժույթ
RUB
Անկանխիկ - առք
7,13

Անկանխիկ - վաճառք

8,13
Կանխիկ - առք
6,05
Կանխիկ - վաճառք
8,13
Արժույթ
USD
Անկանխիկ - առք
401

Անկանխիկ - վաճառք

411
Կանխիկ - առք
401
Կանխիկ - վաճառք
423
Արժույթ
XAU
Անկանխիկ - առք
711,5

Անկանխիկ - վաճառք

744,6
Կանխիկ - առք
Կիրառելի չէ
Կանխիկ - վաճառք
Կիրառելի չէ

XAU-ի փոխարժեքները նշված են տրոյական ունցիայի մեկ հազարերորդական մասի համար։ XAU վաճառքի փոխարժեքը ներկայացված է բացառապես տեղեկատվական նպատակով:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝

ամսաթիվը
30.06.22, 10:59

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝

ամսաթիվը 30.06.22, 10:59

Կարևոր է իմանալ

Կարևոր տեղեկություններ արտարժույթի փոխանակման գործարքների վերաբերյալ

  Հաշվի առկայության դեպքում
Հաշվի բացակայության դեպքում
Արտարժույթի փոխանակման օրական առավելագույն քանակը
Բանկում արտարժույթի առուվաճառքի  տեսակների և գումարային մեծության սահմանափակումները,  սահմանվում են օրական  կտրվածքով ՝ Բանկի ներքին ընթացակարգի համաձայն, որին, անհրաժեշտության դեպքում, կարող եք ծանոթանալ` դիմելով Բանկ։
400,000 ՀՀԴ,  սակայն, ելնելով շուկայական իրավիճակից, Բանկը կարող է կիրառել նաև այլ սահմանափակումներ
Անձը հաստատող պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

Չի պահանջվում1

Անձնագիր կամ ՀՀ նույնականացման քարտ, համաձայն ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Անձը հաստատող փաստաթղթի մասին» N 767 որոշման։

Արտարժույթի փոխանակման վճար
Վճար չի կիրառվում
Վճար չի կիրառվում
Վնասված / շրջանառությունից դուրս եկած արտարժույթի թղթադրամների փոխանակման վճար, եթե առկա են բոլոր անհրաժեշտ տարբերակիչ նշանները և դրանց մասերը
5%2 5%2

Կարևոր տեղեկություններ արտարժույթի փոխանակման գործարքների վերաբերյալ

  Արտարժույթի փոխանակման օրական առավելագույն քանակը
Հաշվի առկայության դեպքում
Բանկում արտարժույթի առուվաճառքի  տեսակների և գումարային մեծության սահմանափակումները,  սահմանվում են օրական  կտրվածքով ՝ Բանկի ներքին ընթացակարգի համաձայն, որին, անհրաժեշտության դեպքում, կարող եք ծանոթանալ` դիմելով Բանկ։
Հաշվի բացակայության դեպքում
400,000 ՀՀԴ,  սակայն, ելնելով շուկայական իրավիճակից, Բանկը կարող է կիրառել նաև այլ սահմանափակումներ
  Անձը հաստատող պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ
Հաշվի առկայության դեպքում

Չի պահանջվում1

Հաշվի բացակայության դեպքում

Անձնագիր կամ ՀՀ նույնականացման քարտ, համաձայն ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Անձը հաստատող փաստաթղթի մասին» N 767 որոշման։

  Արտարժույթի փոխանակման վճար
Հաշվի առկայության դեպքում
Վճար չի կիրառվում
Հաշվի բացակայության դեպքում
Վճար չի կիրառվում
  Վնասված / շրջանառությունից դուրս եկած արտարժույթի թղթադրամների փոխանակման վճար, եթե առկա են բոլոր անհրաժեշտ տարբերակիչ նշանները և դրանց մասերը
Հաշվի առկայության դեպքում
5%2
Հաշվի բացակայության դեպքում
5%2

Կարևոր ծանուցում գործարքների վերաբերյալ

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ն (այսուհետ`Բանկ), ընդունելով HSBC խմբի և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորությունների կարևորությունը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում, ինչպես նաև «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին հետևելու համար, սահմանել է ներքին գործընթացներ և ընթացակարգեր, որոնք ուղղված են կատարված գործարքների հետ կապված տվյալների և փաստաթղթերի հավաքագրմանը` միջոցների աղբյուրը և գործարքի նպատակը հաստատելու նպատակով։

Այդ նպատակով Բանկը կարող է պահանջել տրամադրել լրացուցիչ տվյալներ միջոցների աղբյուրի և գործարքների նպատակների վերաբերյալ, ինչպես նաև, եթե անհրաժեշտ է, պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են միջոցների աղբյուրը և գործարքի նպատակը։

Այն դեպքում, երբ վերը նշված տվյալները և փաստաթղթերը չեն տրամադրվում, Բանկն իրավունք ունի մերժել գործարքը:

1 Բանկում անձը հաստատող վավեր փաստաթղթի պատճենի առկայության դեպքում։

2 Փոխանակման վճարը գանձվում է Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով: