Հիմնական բովանդակության սկիզբ

Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքներ

Արտարժույթի փոխարժեքներ

Արժույթ
Անկանխիկ - առք

Անկանխիկ - վաճառք

Կանխիկ - առք
Կանխիկ - վաճառք
AED 128,8 133,4 127,3 133,1
AUD 341 356,5 339 356
CAD 376 393 374 392,5
CHF 517,5 540 514,5 539
CNY 74,3 77,3 Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ
EUR 542 560,5 542 560,5
GBP 651 669,5 651 669,5
HKD 60,9 62,9 60,1 62,7
JPY 4,15 4,33 4,12 4,32
RUB 6,14 6,44 6,14 6,44
USD 477 486 477 486
XAU 860 899 Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ

Արտարժույթի փոխարժեքներ

Արժույթ
AED
Անկանխիկ - առք
128,8

Անկանխիկ - վաճառք

133,4
Կանխիկ - առք
127,3
Կանխիկ - վաճառք
133,1
Արժույթ
AUD
Անկանխիկ - առք
341

Անկանխիկ - վաճառք

356,5
Կանխիկ - առք
339
Կանխիկ - վաճառք
356
Արժույթ
CAD
Անկանխիկ - առք
376

Անկանխիկ - վաճառք

393
Կանխիկ - առք
374
Կանխիկ - վաճառք
392,5
Արժույթ
CHF
Անկանխիկ - առք
517,5

Անկանխիկ - վաճառք

540
Կանխիկ - առք
514,5
Կանխիկ - վաճառք
539
Արժույթ
CNY
Անկանխիկ - առք
74,3

Անկանխիկ - վաճառք

77,3
Կանխիկ - առք
Կիրառելի չէ
Կանխիկ - վաճառք
Կիրառելի չէ
Արժույթ
EUR
Անկանխիկ - առք
542

Անկանխիկ - վաճառք

560,5
Կանխիկ - առք
542
Կանխիկ - վաճառք
560,5
Արժույթ
GBP
Անկանխիկ - առք
651

Անկանխիկ - վաճառք

669,5
Կանխիկ - առք
651
Կանխիկ - վաճառք
669,5
Արժույթ
HKD
Անկանխիկ - առք
60,9

Անկանխիկ - վաճառք

62,9
Կանխիկ - առք
60,1
Կանխիկ - վաճառք
62,7
Արժույթ
JPY
Անկանխիկ - առք
4,15

Անկանխիկ - վաճառք

4,33
Կանխիկ - առք
4,12
Կանխիկ - վաճառք
4,32
Արժույթ
RUB
Անկանխիկ - առք
6,14

Անկանխիկ - վաճառք

6,44
Կանխիկ - առք
6,14
Կանխիկ - վաճառք
6,44
Արժույթ
USD
Անկանխիկ - առք
477

Անկանխիկ - վաճառք

486
Կանխիկ - առք
477
Կանխիկ - վաճառք
486
Արժույթ
XAU
Անկանխիկ - առք
860

Անկանխիկ - վաճառք

899
Կանխիկ - առք
Կիրառելի չէ
Կանխիկ - վաճառք
Կիրառելի չէ

XAU-ի փոխարժեքները նշված են տրոյական ունցիայի մեկ հազարերորդական մասի համար։ XAU վաճառքի փոխարժեքը ներկայացված է բացառապես տեղեկատվական նպատակով:

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝

ամսաթիվը
14.01.22, 17:54

Վերջին թարմացման ամսաթիվը՝

ամսաթիվը 14.01.22, 17:54

Կարևոր է իմանալ

Կարևոր տեղեկություններ արտարժույթի փոխանակման գործարքների վերաբերյալ

  Հաշվի առկայության դեպքում
Հաշվի բացակայության դեպքում
Արտարժույթի փոխանակման օրական առավելագույն քանակը
Բանկում արտարժույթի առուվաճառքի  տեսակների և գումարային մեծության սահմանափակումները,  սահմանվում են օրական  կտրվածքով ՝ Բանկի ներքին ընթացակարգի համաձայն, որին, անհրաժեշտության դեպքում, կարող եք ծանոթանալ` դիմելով Բանկ։
400,000 ՀՀԴ,  սակայն, ելնելով շուկայական իրավիճակից, Բանկը կարող է կիրառել նաև այլ սահմանափակումներ
Անձը հաստատող պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

Չի պահանջվում1

Անձնագիր կամ ՀՀ նույնականացման քարտ, համաձայն ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Անձը հաստատող փաստաթղթի մասին» N 767 որոշման։

Արտարժույթի փոխանակման վճար
Վճար չի կիրառվում
Վճար չի կիրառվում
Վնասված / շրջանառությունից դուրս եկած արտարժույթի թղթադրամների փոխանակման վճար, եթե առկա են բոլոր անհրաժեշտ տարբերակիչ նշանները և դրանց մասերը
5%2 5%2

Կարևոր տեղեկություններ արտարժույթի փոխանակման գործարքների վերաբերյալ

  Արտարժույթի փոխանակման օրական առավելագույն քանակը
Հաշվի առկայության դեպքում
Բանկում արտարժույթի առուվաճառքի  տեսակների և գումարային մեծության սահմանափակումները,  սահմանվում են օրական  կտրվածքով ՝ Բանկի ներքին ընթացակարգի համաձայն, որին, անհրաժեշտության դեպքում, կարող եք ծանոթանալ` դիմելով Բանկ։
Հաշվի բացակայության դեպքում
400,000 ՀՀԴ,  սակայն, ելնելով շուկայական իրավիճակից, Բանկը կարող է կիրառել նաև այլ սահմանափակումներ
  Անձը հաստատող պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ
Հաշվի առկայության դեպքում

Չի պահանջվում1

Հաշվի բացակայության դեպքում

Անձնագիր կամ ՀՀ նույնականացման քարտ, համաձայն ՀՀ կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Անձը հաստատող փաստաթղթի մասին» N 767 որոշման։

  Արտարժույթի փոխանակման վճար
Հաշվի առկայության դեպքում
Վճար չի կիրառվում
Հաշվի բացակայության դեպքում
Վճար չի կիրառվում
  Վնասված / շրջանառությունից դուրս եկած արտարժույթի թղթադրամների փոխանակման վճար, եթե առկա են բոլոր անհրաժեշտ տարբերակիչ նշանները և դրանց մասերը
Հաշվի առկայության դեպքում
5%2
Հաշվի բացակայության դեպքում
5%2

Կարևոր ծանուցում գործարքների վերաբերյալ

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ն (այսուհետ`Բանկ), ընդունելով HSBC խմբի և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորությունների կարևորությունը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում, ինչպես նաև «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին հետևելու համար, սահմանել է ներքին գործընթացներ և ընթացակարգեր, որոնք ուղղված են կատարված գործարքների հետ կապված տվյալների և փաստաթղթերի հավաքագրմանը` միջոցների աղբյուրը և գործարքի նպատակը հաստատելու նպատակով։

Այդ նպատակով Բանկը կարող է պահանջել տրամադրել լրացուցիչ տվյալներ միջոցների աղբյուրի և գործարքների նպատակների վերաբերյալ, ինչպես նաև, եթե անհրաժեշտ է, պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են միջոցների աղբյուրը և գործարքի նպատակը։

Այն դեպքում, երբ վերը նշված տվյալները և փաստաթղթերը չեն տրամադրվում, Բանկն իրավունք ունի մերժել գործարքը:

1 Բանկում անձը հաստատող վավեր փաստաթղթի պատճենի առկայության դեպքում։

2 Փոխանակման վճարը գանձվում է Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով: