Հիմնական բովանդակության սկիզբ

Կանխիկ գործարքներ

Կանխիկ գործարքներ

Կանխիկի մուտքագրում մասնաճյուղերում

Կանխիկի մուտքագրում բանկոմատի միջոցով1

Վճար չի կիրառվում

 

Վճար չի կիրառվում

Կանխիկ մուտքագրված գումարների կանխիկացում (ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո)1
Վճար չի կիրառվում
Անկանխիկ գումարների կանխիկացում ՀՀ դրամով2
0.2%, նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ
Անկանխիկ գումարների կանխիկացում ԱՄՆ դոլարով/եվրոյով3
 
• մինչև 1,000 միավոր
2,000 ՀՀ դրամ 
• 1,000 միավոր և ավելի
0.5%
Այլ արժույթներով
1.5%, նվազագույնը 2,000 ՀՀ դրամ
Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի կողմից չթողարկված քարտերից կանխիկացում Բանկի POS տերմինալներով
1%
Արտարժույթով հնամաշ/շրջանառությունից դուրս եկած թղթադրամների փոխանակում, եթե պահպանված են անհրաժեշտ պաշտպանական հատկանիշները և մասերը4
5%

Կանխիկ գործարքներ

Կանխիկի մուտքագրում մասնաճյուղերում

Կանխիկի մուտքագրում բանկոմատի միջոցով1

Կանխիկ մուտքագրված գումարների կանխիկացում (ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո)1

Վճար չի կիրառվում

 

Վճար չի կիրառվում

Վճար չի կիրառվում
Կանխիկի մուտքագրում մասնաճյուղերում

Կանխիկի մուտքագրում բանկոմատի միջոցով1

Անկանխիկ գումարների կանխիկացում ՀՀ դրամով2

Վճար չի կիրառվում

 

Վճար չի կիրառվում

0.2%, նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկի մուտքագրում մասնաճյուղերում

Կանխիկի մուտքագրում բանկոմատի միջոցով1

Անկանխիկ գումարների կանխիկացում ԱՄՆ դոլարով/եվրոյով3

Վճար չի կիրառվում

 

Վճար չի կիրառվում

 
Կանխիկի մուտքագրում մասնաճյուղերում

Կանխիկի մուտքագրում բանկոմատի միջոցով1

• մինչև 1,000 միավոր

Վճար չի կիրառվում

 

Վճար չի կիրառվում

2,000 ՀՀ դրամ 
Կանխիկի մուտքագրում մասնաճյուղերում

Կանխիկի մուտքագրում բանկոմատի միջոցով1

• 1,000 միավոր և ավելի

Վճար չի կիրառվում

 

Վճար չի կիրառվում

0.5%
Կանխիկի մուտքագրում մասնաճյուղերում

Կանխիկի մուտքագրում բանկոմատի միջոցով1

Այլ արժույթներով

Վճար չի կիրառվում

 

Վճար չի կիրառվում

1.5%, նվազագույնը 2,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկի մուտքագրում մասնաճյուղերում

Կանխիկի մուտքագրում բանկոմատի միջոցով1

Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի կողմից չթողարկված քարտերից կանխիկացում Բանկի POS տերմինալներով

Վճար չի կիրառվում

 

Վճար չի կիրառվում

1%
Կանխիկի մուտքագրում մասնաճյուղերում

Կանխիկի մուտքագրում բանկոմատի միջոցով1

Արտարժույթով հնամաշ/շրջանառությունից դուրս եկած թղթադրամների փոխանակում, եթե պահպանված են անհրաժեշտ պաշտպանական հատկանիշները և մասերը4

Վճար չի կիրառվում

 

Վճար չի կիրառվում

5%

1 Կանխիկի մուտքագրման առավելագույն օրական սահմանաչափը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ բանկոմատային քարտին կցված յուրաքանչյուր հաշվին:

2 Այլ արժույթների համար տես անկանխիկ գումարների կանխիկացման սակագները:

3 Փոխանակման, հաճախորդի այլ հաշիվներից փոխանցման կամ Բանկի կողմից տրամադրված վարկային գումարների (բացառությամբ կրեդիտ քարտերի) դեպքում չի կիրառվում:

4 Ծառայությունը տրամադրվում է Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի հաճախորդներին: Ոչ հաշվետեր հաճախորդներին ծառայությունը տրամադրվում է միայն արտարժույթի փոխանակման գործարք իրականացնելիս (արտարժույթի փոխանակման օրական առավելագույն սահմանաչափ` 400 000 ՀՀ դրամ):

Կարևոր ծանուցում հաճախորդի կողմից իրականացվող գործարքների վերաբերյալ

Հարգելի հաճախորդ,

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Բանկ), կարևորելով փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի շրջանակներում Էյչ-Էս-Բի-Սի Խմբի և Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորությունները, ինչպես նաև «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջները, սահմանել է մի շարք ներքին ընթացակարգեր և կանոնակարգեր, որոնք ուղղված են հաճախորդների կողմից իրականացվող գործարքների վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալների և փաստաթղթերի հավաքագրմանը՝ տվյալ գործարքի միջոցների ծագման աղբյուրը և գործարքի նպատակը պարզելու համար:

 

Այս նպատակով Բանկը կարող է գործարքներ իրականացնող հաճախորդներից պահանջել տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ գործարքի միջոցների ծագման աղբյուրի և գործարքի նպատակի վերաբերյալ, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում խնդրել տրամադրել միջոցների ծագման աղբյուրը և գործարքի նպատակը հավաստող փաստաթղթեր:

 

Հաճախորդի կողմից վերը նշված տեղեկատվության կամ փաստաթղթերի չտրամադրման դեպքում Բանկն իրավունք ունի մերժել տվյալ գործարքի իրականացումը:

 

Բանկի և հաճախորդի իրավունքները և պարտականությունները ֆինանսական հանցագործությունների և փողերի լվացման կանխարգելման շրջանակներում կարգավորվում են Բանկի՝ Հաճախորդների բանկային հաշիվների, բանկային ավանդների, էլեկտրոնային բանկային ծառայությունների և բանկային այլ ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմանների (այսուհետ՝ Հիմնական պայմաններ) «Ընդհանուր դրույթներ» բաժնի 1.17. կետի, ինչպես նաև Հիմնական պայմաններին կից Հավելված 1-ով՝ «Ֆինանսական հանցագործության ռիսկի կառավարման գործողությունների և հարկային համապատասխանության կապակցությամբ հաճախորդի վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքագրման և օգտագործման պայմանների» պահանջներով:

 

Առավելագույնս կարևորելով հաճախորդների սպասարկման անվտանգությունը և ֆինանսական հանցագործությունների կանխարգելումը՝ Բանկն ակնկալում է Ձեր համագործակցությունը գործարքների իրականացման ժամանակ պահանջվող տեղեկատվության և փաստաթղթերի տրամադրման հարցում:

Արտարժույթի փոխանակման իրականացում

Հարգելի Հաճախորդ,

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ սկսած 2015թ. մայիսի 5-ից «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) հաշվետեր չհանդիսացող անձինք Բանկում կարող են իրականացնել արտարժույթի փոխանակում միայն անձը հաստատող վավեր փաստաթղթի առկայության դեպքում: Անձը հաստատող փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է «Անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ» ՀՀ կառավարության 22.12.1999թ. N 767 որոշմամբ:

Նշենք նաև, որ արտարժույթի փոխանակման առավելագույն սահմանաչափը կազմում է օրական 400,000 ՀՀ դրամ (կամ դրա համարժեքն այլ արժույթով):

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք դիմել Բանկի մասնաճյուղի աշխատակցին կամ զանգահարել +374 60 655 000 հեռախոսահամարով:

Թարմացվել է` 04.06.20, 08:31