Չեկեր/Չեկային գրքույկներ

Հիմնական այլ ծառայություններ

Չեկեր/Չեկային գրքույկներ

Չեկային գրքույկներ1

Չեկային գրքույկի տրամադրում Անվճար
Վճարման արգելքի կիրառում 3,000 ՀՀ դրամ
Վճարման արգելքի չեղարկում Անվճար
Անբավարար մնացորդի պատճառով չեկի հետ վերադարձ 5,000 ՀՀ դրամ

Այլ չեկեր

Մուտքագրում հաշվին 50,000 ՀՀ դրամ2
Առանց վճարման վերադարձված չեկի դիմաց գանձվում է 10,000 ՀՀ դրամ, գումարած միջնորդ/վերադարձնող բանկերի գանձումները

Կարևոր նշում` Այլ բանկերի չեկերը ընդունվում են միայն հաշվետեր հաճախորդներից` նվազագույնը 6 (բանկային չեկերի համար) և 12 (անձնական և կորպորատիվ չեկերի համար) ամիսների հաշվի բավարար պատմության առկայության պարագայում:

1Չեկային գրքույկներ տրամադրվում են ընթացիկ հաշիվ ունեցող հաճախորդներին միայն ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով:
2 Սակագինն իր մեջ ներառում է փոստային ծառայության միջոցով չեկը թողարկող μանկ ուղարկելու հետ կապված ծախսերը:

Թարմացվել է` 28/08/2013 15:00