Այլ ծառայություններ

Հիմնական այլ ծառայություններ

Հիմնական այլ ծառայություններ

Բանկային հաշվի քաղվածքների/այլ փաստաթղթերի առաքում

Փոստով
ՀՀ տարածքում
Ամսական Անվճար
ՀՀ տարածքից դուրս (միայն ստանդարտ փոստային ծառայության միջոցով)
Ամսական (գանձվում է ամսական) 25,000 ՀՀ դրամ1*
Էլ-փոստով
Ամսական, շաբաթական, օրական Անվճար
Ինտերնետով2
Ամսական, շաբաթական, օրական Անվճար
Մասնաճյուղերից (առձեռն)
Ամսական, շաբաթական, օրական Անվճար
Այլ ծառայություններ
Լիազորագրի ձևակերպում և հաշվի տվյալների համապատասխան փոփոխում 5,000 ՀՀ դրամ
Հաշվեկշռի հաստատման3 / բանկային հաշվի / վարկի վերաբերյալ տեղեկանքներ 5,000 ՀՀ դրամ4*
Եկամտային հարկի փոխհատուցման նպատակով վարկային հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում Անվճար
Բանկային հաշվի յուրաքանչյուր քաղվածքի կամ գործարքի վավերացման փաստաթղթի կրկնօրինակի տրամադրում (եթե այն ունի 6 ամսվա վաղեմություն) 3,000 ՀՀ դրամ4*
Անհատ ձեռնարկատերերին աուդիտի նպատակներով հաշվի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրում 10,000 ՀՀ դրամ*
Բանկային հաշվի յուրաքանչյուր ամսվա պատմության վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում (եթե այն ունի 6 ամսվա վաղեմություն) 3,000 ՀՀ դրամ4*

1 Արտարժույթային հաշվից գանձման դեպքում փոխանակումը իրականացվում է բանկի կողմից սահմանված համապատասխան փոխարժեքով:
2 Ինտերնետային բանկային ծառայությունից օգտվող հաճախորդների համար:
3 Հաշվեկշիռը հաստատող տեղեկանքը տրամադրվում է հայտը ստանալու օրվա և ժամի դրությամբ:
4 Ինտերնետային/Մոբայլ կամ Հեռախոսային Բանկային ծառայության միջոցով տեղեկանքի/փաստաթղթի համար դիմելու դեպքում կկիրառվի նվազեցված վճար` 1,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր օրինակի համար: Տեղեկանքը/փաստաթղթի կրկնօրինակը կուղարկվի Ձեր նախընտրած մասնաճյուղը դիմումի ստացման օրվանից 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
* Ներառյալ ԱԱՀ:

Թարմացվել է` 15/06/2016 15:00