Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկ

 

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկ

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերը1 տրամադրվում են անհատ հաճախորդներին՝ ընդհանուր (սպառողական) ծախսերը հոգալու և/կամ ներդրումային նպատակով, այդ թվում բնակելի և կոմերցիոն նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերում և կառուցում/վերանորոգում, հողատարածքի ձեռքբերում, կազմակերպության մասնաբաժինների (արժեթղթերի) ձեռքբերում բացառությամբ ցանկացած տիպի բիզնես/ձեռնարկատիրական գործունեության ֆինանսավորման:

Վարկային վճարում/եկամուտ հարաբերակցություն
 • Երբ վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով ՝ դրամային եկամտի դեպքում վարկառուի բոլոր վարկերի գծով ամսական վճարումների հարաբերակցությունը զուտ ամսական եկամտին չի կարող գերազանցել 60%-ը, եթե զուտ ամսական եկամուտը/աշխատավարձը 700 000 ՀՀ դրամից քիչ է, և 70%-ը, եթե զուտ ամսական եկամուտը/աշխատավարձը 700 000 ՀՀ դրամ է և ավելի:
 • Երբ վարկը տրամադրվում է ԱՄՆ դոլարով դոլարային եկամտի առկայության պարագայում վարկառուի բոլոր վարկերի գծով ամսական վճարումների հարաբերակցությունը զուտ ամսական եկամտին չի կարող գերազանցել 40%-ը, եթե զուտ ամսական եկամուտը/աշխատավարձը 350 000 ՀՀ դրամից քիչ է, և 50%-ը, եթե զուտ ամսական եկամուտը/աշխատավարձը 350 000 ՀՀ դրամ է և ավելի: Այն դեպքում, երբ դոլարային եկամուտը ընդհանուր եկամտի 50%-ից քիչ է, ապա վարկին ուղղվող ամսական մարումները նվազագույնը հավասար պետք է լինեն դոլարային եկամուտին:
Վարկի գումար
 • 2 միլիոն ՀՀ դրամ – 5 միլիոն ՀՀ դրամ (կամ համարժեքն ԱՄՆ դոլարով)՝ այս դեպքում վարկի նպատակայնությունը հաստատող փաստաթղթեր կարող են չպահանջվել
 • 5 միլիոն ՀՀ դրամ - 602 միլիոն ՀՀ դրամ (կամ համարժեքն ԱՄՆ դոլարով)՝ այս դեպքում վարկի նպատակայնությունը(գնում կամ ներդրում) հաստատող փաստաթղթերի առկայությունը անհրաժեշտ է
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն
 • ՀՀ դրամով վարկերի համար`
 • անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկի գումարը չի կարող գերազանցել անշարժ գույքի գնահատված արժեքի 70%, եթե այն գտնվում է Երևանում կամ մերձակա շրջաններում և 50%, եթե այն գտնվում է ՀՀ-ի այլ վայրում:

 • ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար`
 • անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկի գումարը չի կարող գերազանցել անշարժ գույքի գնահատված արժեքի 50%, եթե այն գտնվում է Երևանում կամ մերձակա շրջաններում և 25%, եթե այն գտնվում է ՀՀ-ի այլ վայրում:

Վարկային հաշվի սպասարկման վճար3

Վարկառուի հաշվից վարկի տրամադրման օրը միանվագ կգանձվի հետևյալ գումարը`

 • 50,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի գումարը չի գերազանցում 5 միլիոն ՀՀ դրամը (կամ դրան համարժեքը ԱՄՆ դոլարով)
 • 100,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի գումարը գերազանցում է 5 միլիոն ՀՀ դրամը (կամ դրան համարժեքը ԱՄՆ դոլարով)

Վարկային հաշվի սպասարկման վճարը գանձվում է վարկի տրամադրման օրը

Վարկի արժույթ

 • Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով4

Վարկի ժամկետ5

 • 24-60/1206 ամիս

Վարկի տոկոսադրույք7

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերը տրամադրվում փոփոխվող անվանական տոկոսադրույքով

Փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Վարկի արժույթ
ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
Փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույքը հաշվարկվում է Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի ՀՀ դրամով հաշվարկային տոկոսադրույքին գումարած հաստատուն մարժա` 3.5% տարեկան և տվյալ պահին կազմում է.

9.5% + 3.5% = 13%
Փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույքը հաշվարկվում է Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի ԱՄՆ դոլարով հաշվարկային տոկոսադրույքին գումարած հաստատուն մարժա` 1.75% տարեկան և տվյալ պահին կազմում է.

9.25% + 1.75% = 11%

Նշումներ`

 • Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի արժույթով, վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ` օրական կտրվածքով, հիմք ընդունելով 365 օրը կամ 366 օրը նահանջ տարվա պարագայում:
 • Արտարժույթով տրամադրված վարկերի հաշվեգրված տոկոսագումարները ենթակա են մարման այն արտարժույթով, որով տրամադրվել է վարկը, կամ ՀՀ դրամով՝ վարկի հիմնական գումարի ամսական վճարների հետ միաժամանակ:
 • ՀՀ դրամով վարկերի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը սկսած 13.81%-ից:
 • ԱՄՆ դոլարով վարկերի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը սկսած 11.62%-ից:

Վարկի մարման կարգը

Վարկը կարող է մարվել հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով.

 • Վարկի հիմնական գումարը մարվում է հավասար ամսական վճարումներով, իսկ հաշվեգրված տոկոսների գումարը նվազում է հիմնական գումարի մարմանը զուգընթաց: Այսպիսով, վարկի մարման ողջ ժամանակահատվածում ընդհանուր ամսական վճարումները նվազում են:
 • Վարկի հիմնական գումարը և հաշվեգրված տոկոսները մարվում են հավասարաչափ ամսական վճարումների (անուիտետային) սկզբունքով` վարկի մարման ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում փոփոխվում են և վարկի մայր գումարի գծով վճարումները, և հաշվեգրված տոկոսների գումարները, սակայն վարկի գծով ամսական ընդհանուր վճարումների մեծությունը մնում է հաստատուն: ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար մարման ամսական հավասարաչափ (անուիտետային) տարբերակը ընտրելու դեպքում, մարման ենթակա ամբողջ գումարը (մայր գումար և տոկոսագումար) գանձվում է ՀՀ դրամով:

Ապահովում և ապահովագրություն

 • Անշարժ գույքը գրավադրվում է Բանկի օգտին`մինչև վարկի ամբողջական մարումը:
 • Գրավադրված անշարժ գույքը պետք է ապահովագրվի`օգտվելով Բանկի կողմից ընդունելի ապահովագրական ընկերությունների ծառայություններից: Ապահովագրական պոլիսը պետք է վերակնքվի յուրաքանչյուր տարի վարկային պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում: Եթե վարկառուն չի ապահովում գույքի ապահովագրումը, ապա Բանկն ինքնուրույն կիրականացնի ապահովագրությունը` վարկառուի հաշվին8:
 • Ապահովագրական հատուցման շահառուն Վարկառուն է:
 • Գույքի ապահովագրությունը կատարվում է գույքի ամբողջ արժեքի կամ վարկի գումարի չափով, ըստ վարկառուի ցանկության: Գույքի արժեքի մի մասի չափով ապահովագրության դեպքում ապահովագրական հատուցումը կվճարվի ապահովագրական գումարի և գույքի ամբողջական շուկայական արժեքի հարաբերակցության համամասնությամբ:
 • Գրավի պայմանագրով նախատեսված գրավի առարկայի9 ապահովագրության պայմանները խախտելու դեպքում Բանկն իրավունք ունի պահանջել վարկի վաղաժամկետ մարում:

Նշում

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված "Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները" կանոնակարգ 8/05-ի:

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված "Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները" կանոնակարգ 8/05-ի:

Խնդրում ենք ծանոթանալ տվյալ վարկատեսակի Պայմաններին նախքան վարկին դիմելը:

1 Հողատարածքը կարող է հանդիսանալ գրավի առարկա միայն Բանկի համաձայնության դեպքում:
2 5 միլիոն - 60 միլիոն ՀՀ դրամ (կամ համարժեքը ԱՄՆ դոլարով) վարկի գումար կարող է տրամադրվել միայն ներդրումային նպատակով: Վարկի նպատակայնությունը հաստատող փաստաթղթերի առկայությունը պարտադիր է:
3 Վարկի տրամադրման վճար (50,000 - 100,000 ՀՀ դրամ կախված վարկի գումարից) չի գանձվում Plus և Status հաճախորդների համար.
4 ԱՄՆ դոլարով վարկը կարող է տրամադրվել միայն այն հաճախորդներին, ովքեր ունեն եկամտի աղբյուր ԱՄՆ դոլարով (ամբողջական կամ մասնակի), կամ որոնց եկամուտը, արտահայտված ՀՀ դրամով, փոփոխական է` կախված ԱՄՆ դոլար/ՀՀ դրամ փոխարժեքից: Բանկը կարող է Ձեզանից պահանջել եկամտի աղբյուրը հավաստող լրացուցիչ փաստաթղթեր:
ԱՄՆ դոլարով վարկերը կարող են տրամադրվել միայն եթե վարկի նպատակը հանդիսանում է բնակելի կամ կոմերցիոն նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերում, վերանորոգում կամ վերակառուցում: Վարկի նպատակայնությունը հաստատող փաստաթղթերի առկայությունը պարտադիր է:
5 Վարկառուի նվազագույն տարիքը պետք է լինի 18 տարեկան: Վարկառուի տարիքի և վարկի ժամկետի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 65 տարին:
6 61-120 ամիս ժամկետով վարկերը կարող են տրամադրվել միայն ներդրումային նպատակով: Վարկի նպատակայնությունը հաստատող փաստաթղթերի առկայությունը պարտադիր է:
7 Կախված վարկի ռիսկայնության գնահատումից վարկի դիմումը կարող է հաստատվել ավելի բարձր տոկոսադրույքով:
8 Անշարժ գույքի ապահովագրման արժեքը կարող է կազմել գույքի գնահատված արժեքի 0.18%-ը:
9 Անշարժ գույքի գնահատման և գրավադրման հետ կապված ծախսերը կրում է Հաճախորդը: Ծախսերի վերաբերյալ մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ :Անհատական սպառողական վարկեր

Իրականացրեք Ձեր նպատակները մեր վարկերի օգնությամբ

Մանրամասներ

Ձեր վարկային պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել Բանկի կողմից:

Ձեր վարկային պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել Բանկի կողմից:

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000
Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 08/11/2018 15:00

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

 • Վավեր անձնագիր, կացության քարտ կամ նույնականացման քարտ,
 • Բանկում աշխատավարձային հաշիվ ունեցող հաճախորդների համար` նամակ գործատուից, որը հաստատում է, որ Հաճախորդի աշխատավարձը կվճարվի Բանկում սպասարկվող իր բանկային հաշվին (Բանկի համար ընդունելի տարբերակին համապատասխան):
 • Բանկում ոչ աշխատավարձային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների համար, եկամուտի աղբյուրները/չափը հաստատող պաշտոնական ապացույցներ և/կամ փաստաթղթեր, օրինակ` հարկային հաշվետվություն, դիվիդենտների հավաստագիր, վարձակալության պայմանագիր, բանկային հաշիվների քաղվածքներ և այլն:
 • Եթե դիմողը Բանկի հաճախորդ չէ, ապա նրա բանկային հաշվի վերջին 6 ամսվա քաղվածքները` աշխատավարձային փոխանցումներով (աշխատավարձային հաճախորդներ),հաշիվների վերջին 6 ամիսների միջին մնացորդը հաստատող քաղվածքներ (ոչ աշխատավարձային հաճախորդներ), եկամուտը հավաստող պաշտոնական փաստաթղթեր:
 • Այլ փաստաթղթեր, որոնք կարող են պահանջվել վարկավորման գործընթացի ժամանակ:

Ի հավելումն վերոհիշյալ փաստաթղթերի, անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի համար կպահանջվեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 • Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականը (բնօրինակը պահվում է Բանկում մինչև վարկի ամբողջական մարումը), անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը հաստատող բավարար հիմքերը` փաստաթղթերի պատճենները (օրինակ` ժառանգության իրավունքի վկայագիր, առուվաճառքի պայմանագիր, որոշում, վճիռ, մահվան վկայական, լիազորագիր և այլն), սեփականատերերի/համասեփականատերերի անձնագրերի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթերի պատճենները:
 • Անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվությունը: Գնահատումը պետք է իրականացվի Բանկի կողմից առաջարկված անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից:
 • Բանկի կողմից հաստատված ապահովագրական ընկերությունում գույքի ապահովագրության պայմանագիրը:
 • Միասնական տեղեկանք անշարժ գույքի պետական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումից բնակելի անշարժ գույքի առկա սահմանափակումների վերաբերյալ (տրամադրել բնօրինակը):