Անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկ ԱՄՆ դոլարով

Վարկի ժամկետ1 24-2402 ամիս
Վարկի գումար 5,000 ԱՄՆ դոլարից մինչև 400,000 ԱՄՆ դոլար
Վարկ - գրավ հարաբերակցություն Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել.
• ձեռքբերվող գույքի գնահատված արժեքի 80%-ը, եթե այն գտնվում է Երևանում և գրավադրվում է ՀՀ-ում գտնվող լրացուցիչ անշարժ գույք, պայմանով, որ ձեռքբերվող և լրացուցիչ գույքերի վարկ-գրավ հարաբերակցությունը միասին չի գերազանցում 75%-ը: Որպես լրացուցիչ գրավ Բանկը ընդունում է միայն մեկ գույք3
• ձեռքբերվող գույքի գնահատված արժեքի 60%-ը, եթե այն գտնվում է Երևանում, և լրացուցիչ գույք չի գրավադրվում
• ձեռքբերվող գույքի գնահատված արժեքի 50%-ը, եթե այն գտնվում է ՀՀ-ի որևէ այլ վայրում, և գրավադրվում է ՀՀ-ում գտնվող լրացուցիչ անշարժ գույք
• ձեռքբերվող գույքի գնահատված արժեքի 30%-ը, եթե այն գտնվում է ՀՀ-ի որևէ այլ վայրում, և որևէ լրացուցիչ գույք չի գրավադրվում
Եկամուտ - վճարումներ հարաբերակցություն Եթե վարկառուի եկամուտն ամբողջությամբ ԱՄՆ դոլարով է, ապա վարկառուի բոլոր վարկերի գծով ամսական վճարումների հարաբերակցությունը զուտ ամսական եկամտին չի կարող գերազանցել 50%-ը՝ անկախ հաճախորդի եկամտի չափից:
Եթե վարկառուի եկամտի 50%-ից ավելին ԱՄՆ դոլարով է, ապա վարկառուի բոլոր վարկերի գծով ամսական վճարումների հարաբերակցությունը զուտ ամսական եկամտին չի կարող գերազանցել.
• 40%, եթե զուտ ամսական եկամուտը չի գերազանցում 350 000 ՀՀ դրամը
• 50%, եթե զուտ ամսական եկամուտը 350 000 ՀՀ դրամ է և ավելին
Եթե վարկառուի եկամտի 50%-ից պակասն է ԱՄՆ դոլարով, ապա վարկի առավելագույն գումարը կհաշվարկվի միայն վարկառուի ԱՄՆ դոլարով եկամտի հիմա վրա: Մասնավորապես, վարկառուի բոլոր վարկերի գծով ամսական վճարումների հարաբերակցությունը զուտ ամսական եկամտին չի կարող գերազանցել.
• 40%, եթե զուտ ամսական եկամուտը չի գերազանցում 350 000 ՀՀ դրամը
• 50%, եթե զուտ ամսական եկամուտը 350 000 ՀՀ դրամ է և ավելին:
Վարկի տոկոսադրույք4 Փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույքը հաշվարկվում է Բանկի ԱՄՆ դոլարով հաշվարկային տոկոսադրույքից նվազեցրած հաստատուն մարժա և տվյալ պահին կազմում է.

9.25% - 0.25% = 9%
9.25% - 1.25% = 8% PLUS և STATUS հաճախորդների համար

Որտեղ՝
9.25% - Բանկի ԱՄՆ դոլարով հաշվարկային տոկոսադրույք
0.25% - Հաստատուն մարժա ԱՄՆ դոլարով ձեռքբերման վարկերի համար

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը սկսած 9.71% -ից, և 8.61% -ից PLUS և STATUS հաճախորդների համար

Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի արժույթով, վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ` օրական կտրվածքով, հիմք ընդունելով 365 օրը կամ 366 օրը նահանջ տարվա պարագայում:
Արտարժույթով տրամադրված վարկերի հաշվեգրված տոկոսագումարները ենթակա են մարման այն արտարժույթով, որով տրամադրվել է վարկը, կամ ՀՀ դրամով՝ վարկի հիմնական գումարի ամսական վճարների հետ միաժամանակ:
Վարկային հաշվի սպասարկման վճար (միանվագ)5 • 100,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի գումարը չի գերազանցում 75,000 ԱՄՆ դոլարը
• 200,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի գումարը գերազանցում է 75,000 ԱՄՆ դոլարը

Վարկային հաշվի սպասարկման վճարը կգանձվի վարկառուի հաշվից վարկի տրամադրման օրը:

Խնդրում ենք ծանոթանալ տվյալ վարկատեսակի Պայմաններին նախքան վարկին դիմելը:

Վարկի ժամկետ1 24-2402 ամիս
Վարկի գումար 5,000 ԱՄՆ դոլարից մինչև 400,000 ԱՄՆ դոլար
Վարկ - գրավ հարաբերակցություն Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել.
• ձեռքբերվող գույքի գնահատված արժեքի 80%-ը, եթե այն գտնվում է Երևանում և գրավադրվում է ՀՀ-ում գտնվող լրացուցիչ անշարժ գույք, պայմանով, որ ձեռքբերվող և լրացուցիչ գույքերի վարկ-գրավ հարաբերակցությունը միասին չի գերազանցում 75%-ը: Որպես լրացուցիչ գրավ Բանկը ընդունում է միայն մեկ գույք3
• ձեռքբերվող գույքի գնահատված արժեքի 60%-ը, եթե այն գտնվում է Երևանում, և լրացուցիչ գույք չի գրավադրվում
• ձեռքբերվող գույքի գնահատված արժեքի 50%-ը, եթե այն գտնվում է ՀՀ-ի որևէ այլ վայրում, և գրավադրվում է ՀՀ-ում գտնվող լրացուցիչ անշարժ գույք
• ձեռքբերվող գույքի գնահատված արժեքի 30%-ը, եթե այն գտնվում է ՀՀ-ի որևէ այլ վայրում, և որևէ լրացուցիչ գույք չի գրավադրվում
Եկամուտ - վճարումներ հարաբերակցություն Եթե վարկառուի եկամուտն ամբողջությամբ ԱՄՆ դոլարով է, ապա վարկառուի բոլոր վարկերի գծով ամսական վճարումների հարաբերակցությունը զուտ ամսական եկամտին չի կարող գերազանցել 50%-ը՝ անկախ հաճախորդի եկամտի չափից:
Եթե վարկառուի եկամտի 50%-ից ավելին ԱՄՆ դոլարով է, ապա վարկառուի բոլոր վարկերի գծով ամսական վճարումների հարաբերակցությունը զուտ ամսական եկամտին չի կարող գերազանցել.
• 40%, եթե զուտ ամսական եկամուտը չի գերազանցում 350 000 ՀՀ դրամը
• 50%, եթե զուտ ամսական եկամուտը 350 000 ՀՀ դրամ է և ավելին
Եթե վարկառուի եկամտի 50%-ից պակասն է ԱՄՆ դոլարով, ապա վարկի առավելագույն գումարը կհաշվարկվի միայն վարկառուի ԱՄՆ դոլարով եկամտի հիմա վրա: Մասնավորապես, վարկառուի բոլոր վարկերի գծով ամսական վճարումների հարաբերակցությունը զուտ ամսական եկամտին չի կարող գերազանցել.
• 40%, եթե զուտ ամսական եկամուտը չի գերազանցում 350 000 ՀՀ դրամը
• 50%, եթե զուտ ամսական եկամուտը 350 000 ՀՀ դրամ է և ավելին:
Վարկի տոկոսադրույք4 Փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույքը հաշվարկվում է Բանկի ԱՄՆ դոլարով հաշվարկային տոկոսադրույքից նվազեցրած հաստատուն մարժա և տվյալ պահին կազմում է.

9.25% - 0.25% = 9%
9.25% - 1.25% = 8% PLUS և STATUS հաճախորդների համար

Որտեղ՝
9.25% - Բանկի ԱՄՆ դոլարով հաշվարկային տոկոսադրույք
0.25% - Հաստատուն մարժա ԱՄՆ դոլարով ձեռքբերման վարկերի համար

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը սկսած 9.71% -ից, և 8.61% -ից PLUS և STATUS հաճախորդների համար

Տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի արժույթով, նվազող մնացորդի նկատմամբ` օրական կտրվածքով:
Վարկային հաշվի սպասարկման վճար (միանվագ)5 • 100,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի գումարը չի գերազանցում 75,000 ԱՄՆ դոլարը
• 200,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի գումարը գերազանցում է 75,000 ԱՄՆ դոլարը

Վարկային հաշվի սպասարկման վճարը կգանձվի վարկառուի հաշվից վարկի տրամադրման օրը:

Խնդրում ենք ծանոթանալ տվյալ վարկատեսակի Պայմաններին նախքան վարկին դիմելը:

1 Վարկառուի նվազագույն տարիքը պետք է լինի 18 տարեկան: Վարկառուի տարիքի և վարկի ժամկետի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 65 տարին:
2 85-120 ամիս ժամկետով վերանորոգման վարկերը և 181-240 ամիս ժամկետով ձեռքբերման վարկերը կիրառելի են միայն Բանկի աշխատավարձային հաճախորդների համար:
180-240 ամիս վարկի ժամկետը կիրառելի է միայն վարկառուի կողմից բնակվելու նպատակով ձեռք բերված գույքի համար, ընդ որում վարկի առավելագույն գումարը չպետք է գերազանցի 250 հազար ԱՄՆ դոլարը:
3 60%-80% վարկ-գրավ հարաբերակցության դեպքում վարկի գումարը չի կարող գերազանցել 250,000 ԱՄՆ դոլարը:
4 Կախված վարկի ռիսկայնության գնահատումից` վարկի դիմումը կարող է հաստատվել ավելի բարձր տոկոսադրույքով:
5 Չի գանձվում PLUS և STATUS հաճախորդների համարԲնակելի անշարժ գույքի վարկերի հաճախակի տրվող հարցեր

Մանրամասներ

Ձեր վարկային պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել Բանկի կողմից:

Ձեր վարկային պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել Բանկի կողմից:

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000
Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 24/05/2018 15:00

 

What are the packages of insured risks?

Motor insurance package has two sections - Section I and Section II.
Section II can be purchased only if Section I is purchased. Section II is optional.

1. Section I includes:
Physical damage caused to the car including damage caused as a result of car accident or other external impact, fire, illegal actions of third parties including theft, robbery

2. Section II includes:
Damage caused to the life and health of driver and passengers as a result of motor usage.

 
 

How much does Motor Insurance cost?

Annual insurance rate for the coverage included in Section I is 2.5% of the sum insured.

Annual insurance rate for the coverage included in Section II is 0.1% of the insured amount.

 
 

Can I arrange partial Motor insurance?

You can insure your car for the full amount of the car's market value or any portion of it (with the exception of insurance of cars purchased with a loan provided by HSBC Bank Armenia cjsc whereby insurance for the full amount of the car market value must be purchased).

 
 

What are the deductible amounts for Motor Insurance?

  1. 1% of sum insured, minimum AMD 50,000
  2. For drivers with less than two years of driving experience the deductible is doubled
  3. Insurance is not provided to drivers with less than six months driving experience
  4. Deductible in case of theft comprises 5% of the sum insured in case an anti-robbery system is available on the car, and 10% if no such system is available.
 
 

Is examination of the car required for Motor insurance?

Yes, car examination is required for purchasing Motor insurance.INGO ARMENIA icjsc representatives will contact you within 2 working days after signing of the insurance policy to arrange the examination of your car. The insurance policy will enter into force only after the examination is conducted.