Բնակելի անշարժ գույքի վարկեր

Վարկի ժամկետ1 24-84/1202 ամիս
Վարկի գումար 2 միլիոն ՀՀ դրամից մինչև 20 միլիոն ՀՀ դրամ
Վարկ - գրավ հարաբերակցություն Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել.
• գույքի գնահատված արժեքի 50%-ը, եթե այն գտնվում է Երևանում կամ մերձակա շրջաններում
• գույքի գնահատված արժեքի 25%-ը, եթե այն գտնվում է ՀՀ-ի այլ վայրում
Եկամուտ - վճարումներ հարաբերակցություն Վարկառուի բոլոր վարկերի գծով վճարումների հարաբերակցությունը զուտ ամսական եկամտին չի կարող գերազանցել 60%-ը, եթե զուտ ամսական եկամուտը 700,000 ՀՀ դրամից քիչ է, և 70%-ը, եթե զուտ ամսական եկամուտը 700,000 ՀՀ դրամ է և ավելի
Վարկի տոկոսադրույք3 Փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույքը հաշվարկվում է Բանկի ՀՀ դրամով հաշվարկային տոկոսադրույքին գումարած հաստատուն մարժա և տվյալ պահին կազմում է.

9.5% + 2.5% = 12%4

Որտեղ՝
9.5% - Բանկի ՀՀ դրամով հաշվարկային տոկոսադրույք
2.5% - Հաստատուն մարժա ՀՀ դրամով ձեռքբերման և վեևանորոգման վարկերի համար

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը սկսած 13.30%-ից:

Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի արժույթով, վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ` օրական կտրվածքով, հիմք ընդունելով 365 օրը կամ 366 օրը նահանջ տարվա պարագայում:
Վարկային հաշվի սպասարկման վճար (միանվագ)5 • 50,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի գումարը չի գերազանցում 10 միլիոն ՀՀ դրամը
• 100,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի գումարը գերազանցում է 10 միլիոն ՀՀ դրամը

Վարկային հաշվի սպասարկման վճարը կգանձվի վարկառուի հաշվից վարկի տրամադրման օրը:

Խնդրում ենք ծանոթանալ տվյալ վարկատեսակի Պայմաններին նախքան վարկին դիմելը:

Վարկի ժամկետ1 24-84/1202 ամիս
Վարկի գումար 2 միլիոն ՀՀ դրամից մինչև 20 միլիոն ՀՀ դրամ
Վարկ - գրավ հարաբերակցություն Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել.
• գույքի գնահատված արժեքի 50%-ը, եթե այն գտնվում է Երևանում կամ մերձակա շրջաններում
• գույքի գնահատված արժեքի 25%-ը, եթե այն գտնվում է ՀՀ-ի այլ վայրում
Եկամուտ - վճարումներ հարաբերակցություն Վարկառուի բոլոր վարկերի գծով վճարումների հարաբերակցությունը զուտ ամսական եկամտին չի կարող գերազանցել 60%-ը, եթե զուտ ամսական եկամուտը 700,000 ՀՀ դրամից քիչ է, և 70%-ը, եթե զուտ ամսական եկամուտը 700,000 ՀՀ դրամ է և ավելի
Վարկի տոկոսադրույք3 Փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույքը հաշվարկվում է Բանկի ՀՀ դրամով հաշվարկային տոկոսադրույքին գումարած հաստատուն մարժա և տվյալ պահին կազմում է.

9.5% + 2.5% = 12%

Որտեղ՝
9.5% - Բանկի ՀՀ դրամով հաշվարկային տոկոսադրույք
2.5% - Հաստատուն մարժա ՀՀ դրամով ձեռքբերման և վեևանորոգման վարկերի համար

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը սկսած 13.30%-ից:

Տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի արժույթով, նվազող մնացորդի նկատմամբ` օրական կտրվածքով:
Վարկային հաշվի սպասարկման վճար (միանվագ)5 • 50,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի գումարը չի գերազանցում 10 միլիոն ՀՀ դրամը
• 100,000 ՀՀ դրամ, եթե վարկի գումարը գերազանցում է 10 միլիոն ՀՀ դրամը

Վարկային հաշվի սպասարկման վճարը կգանձվի վարկառուի հաշվից վարկի տրամադրման օրը:

Խնդրում ենք ծանոթանալ տվյալ վարկատեսակի Պայմաններին նախքան վարկին դիմելը:

1 Վարկառուի նվազագույն տարիքը պետք է լինի 18 տարեկան: Վարկառուի տարիքի և վարկի ժամկետի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 65 տարին:
2 85-120 ամիս ժամկետով վարկերը կիրառելի են միայն Բանկի աշխատավարձային հաճախորդների համար:
3 Կախված վարկի ռիսկայնության գնահատումից` վարկի դիմումը կարող է հաստատվել ավելի բարձր տոկոսադրույքով:
4 PLUS և STATUS հաճախորդների համար փոփոխվող տարեկան անվանական տոկոսադրույքը կազմում է 11% (9.5% + 1.5%, որտեղ 9.5% դա Բանկի ՀՀ դրամով հաշվարկային տոկոսադրույքն է, իսկ 1.5%` հաստատուն մարժան) և տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը սկսած 11.98%-ից:
5 Չի գանձվում PLUS և STATUS հաճախորդների համարԲնակելի անշարժ գույքի վարկերի հաճախակի տրվող հարցեր

Մանրամասներ

Ձեր վարկային պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել Բանկի կողմից:

Ձեր վարկային պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել Բանկի կողմից:

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000
Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 10/09/2018 15:00

 

What are the packages of insured risks?

Motor insurance package has two sections - Section I and Section II.
Section II can be purchased only if Section I is purchased. Section II is optional.

1. Section I includes:
Physical damage caused to the car including damage caused as a result of car accident or other external impact, fire, illegal actions of third parties including theft, robbery

2. Section II includes:
Damage caused to the life and health of driver and passengers as a result of motor usage.

 
 

How much does Motor Insurance cost?

Annual insurance rate for the coverage included in Section I is 2.5% of the sum insured.

Annual insurance rate for the coverage included in Section II is 0.1% of the insured amount.

 
 

Can I arrange partial Motor insurance?

You can insure your car for the full amount of the car's market value or any portion of it (with the exception of insurance of cars purchased with a loan provided by HSBC Bank Armenia cjsc whereby insurance for the full amount of the car market value must be purchased).

 
 

What are the deductible amounts for Motor Insurance?

  1. 1% of sum insured, minimum AMD 50,000
  2. For drivers with less than two years of driving experience the deductible is doubled
  3. Insurance is not provided to drivers with less than six months driving experience
  4. Deductible in case of theft comprises 5% of the sum insured in case an anti-robbery system is available on the car, and 10% if no such system is available.
 
 

Is examination of the car required for Motor insurance?

Yes, car examination is required for purchasing Motor insurance.INGO ARMENIA icjsc representatives will contact you within 2 working days after signing of the insurance policy to arrange the examination of your car. The insurance policy will enter into force only after the examination is conducted.