Հաճախակի տրվող հարցեր

Հաճախակի տրվող հարցեր

 1. Ինչպիսի՞ վարկեր է առաջարկում Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանը բնակելի անշարժ գույքի համար:

  Մենք տրամադրում ենք վարկեր անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և գոյություն ունեցող վարկերի վերաֆինանսավորում ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով:

 2. Ի՞նչ է պետք անել վարկի դիմումը հաստատվելուց հետո:

  Երբ վարկը հաստատվում է և Բանկն ունի բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, Բանկի ներկայացուցիչները պատրաստում են համաձայնագրերը և զանգահարում հաճախորդին` նոտարական գրասենյակում հանդիպելու նպատակով: Վարկը տրամադրվում է բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը (ապահովագրության վկայական, անշարժ գույքի հիփոթեքի/սեփականության իրավունքի վկայական, գնահատման հաշվետվություն, միասնական տեղեկանք անշարժ գույքի պետական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումից բնակելի անշարժ գույքի առկա սահմանափակումների վերաբերյալ) Բանկ ներկայացնելուց հետո:

 3. Կարո՞ղ եմ արդյոք ձեռք բերվող բնակարանի փոխարեն գրավ դնել մեկ այլ բնակարան:

  Հաճախորդը կարող է գրավ դնել այլ անշարժ գույք միայն այն դեպքում, եթե նոր անշարժ գույքը ձեռք է բերվում առաջնային շուկայում: Այս դեպքում ձեռք բերվող անշարժ գույքը կարող է չունենալ համապատասխան սեփականության վկայական: Գրավը պետք է փոփոխվի, երբ ստացվեն (վարկը ստանալուց առավելագույնը 12 ամսվա ընթացքում) նոր անշարժ գույքի իրավաբանական փաստաթղթերը (սեփականության վկայական):

 4. Կարո՞ղ եմ արդյոք գնել այն տարածքը, որի վրա պատրաստվում եմ տուն կառուցել:

  Ոչ, ներկայումս Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Բանկը Հայաստանը բնակելի անշարժ գույքի կառուցման նպատակով հողատարածքի ձեռքբերման վարկեր չի տրամադրում:

 5. Արդյո՞ք Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկը տրամադրում է վարկեր տան կառուցման համար:

  Ոչ, ներկայումս Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանը չի տրամադրում կառուցման վարկեր:

 6. Անշարժ գույքի վարկի նախնական հաստատումից հետո որքա՞ն ժամանակ ունեմ բնակարան գտնելու համար:

  Վարկի նախնական հաստատումից հետո հաճախորդն ունի մինչև մեկ ամիս տուն կամ բնակարան գտնելու համար:

 7. Ընդունելի՞ է արդյոք, երբ առքուվաճառքի պայմանագրում նշված գումարը տարբերվում է գնահատման ակտում նշված գումարից:

  Առքուվաճառքի պայմանագրի և գնահատման հաշվետվության մեջ նշված գումարների կարող են չհամընկնել: Հաշվի է առնվում տվյալ փաստաթղթերում (Առքուվաճառքի պայմանագիր և գնահատման հաշվետվություն) նշված թվերից ամենափոքրը, որը, ընդ որում, չպետք է լինի ավելի փոքր, քան արդեն հաստատված վարկի գումարի վարկ/գրավ հարաբերակցությունը:

 8. Կիրառվու՞մ է արդյոք տուգանք վարկի վաղաժամկետ մարման համար:

  Վարկի ժամկետի առաջին 2 տարիների ընթացքում վարկի հիմնական գումարի վաղաժամկետ մարում կատարելու դեպքում բանկը կարող է կիրառել տուգանք, որը հավասար է ավել վճարված գումարի 10%-ի չափին, սակայն ոչ պակաս քան 5,000 ՀՀ դրամը և ոչ ավելի քան 300,000 ՀՀ դրամը:

 9. Դիմելուց հետո որքա՞ն ժամանակ կպահանջվի վարկը ստանալու համար:

  - Վարկային հայտի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացման և Հաճախորդին որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը հաճախորդի կողմից բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը` համաձայն Բանկի պահանջի, ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

  - Վարկը վարկառուին տրամադրելու ժամկետը – վարկային պայմանագիրը ստորագրելուց, վարկային պայմանագրով սահմանված ապահովման միջոցների վերաբերյալ պայմանագիրը պատշաճ վավերացնելուց, գրավի առարկաները ապահովագրելուց, ինչպես նաև վարկային պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 10. Կարո՞ղ եմ արդյոք դիմել և ստանալ անշարժ գույքի վարկ կառուցման մեջ գտնվող տան համար:

  Այո, եթե տունը դեռ կառուցման ընթացքում է, և համապատասխան սեփականության վկայական դեռ չկա, ապա հաճախորդը կարող է որպես գրավ դնել մեկ այլ անշարժ գույք (վարկ/գրավ հարաբերակցությանը համապատասխան): Հետագա 12 ամիսների ընթացքում, սեփականության վկայականը ստանալուց հետո գրավը ենթակա է փոփոխման:

 11. Պարտադի՞ր է արդյոք վեց ամիս անց վերագնահատել անշարժ գույքը վերանորոգման վարկի դեպքում:

  Լիազորված անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրվող գնահատման հաշվետվությունը հանդիսանում է վերանորոգման իրականացման ապացույց և պետք է ներկայացվի վարկի տրամադրման օրվանից վեց ամիս հետո:

 1. Ինչպիսի՞ վարկեր է առաջարկում Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանը բնակելի անշարժ գույքի համար:

  Մենք տրամադրում ենք վարկեր անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և գոյություն ունեցող վարկերի վերաֆինանսավորում ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով:

 2. Ի՞նչ է պետք անել վարկի դիմումը հաստատվելուց հետո:

  Երբ վարկը հաստատվում է և Բանկն ունի բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, Բանկի ներկայացուցիչները պատրաստում են համաձայնագրերը և զանգահարում հաճախորդին` նոտարական գրասենյակում հանդիպելու նպատակով: Վարկը տրամադրվում է բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը (ապահովագրության վկայական, անշարժ գույքի հիփոթեքի/սեփականության իրավունքի վկայական, գնահատման հաշվետվություն, միասնական տեղեկանք անշարժ գույքի պետական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումից բնակելի անշարժ գույքի առկա սահմանափակումների վերաբերյալ) Բանկ ներկայացնելուց հետո:

 3. Կարո՞ղ եմ արդյոք ձեռք բերվող բնակարանի փոխարեն գրավ դնել մեկ այլ բնակարան:

  Հաճախորդը կարող է գրավ դնել այլ անշարժ գույք միայն այն դեպքում, եթե նոր անշարժ գույքը ձեռք է բերվում առաջնային շուկայում: Այս դեպքում ձեռք բերվող անշարժ գույքը կարող է չունենալ համապատասխան սեփականության վկայական: Գրավը պետք է փոփոխվի, երբ ստացվեն (վարկը ստանալուց առավելագույնը 12 ամսվա ընթացքում) նոր անշարժ գույքի իրավաբանական փաստաթղթերը (սեփականության վկայական):

 4. Կարո՞ղ եմ արդյոք գնել այն տարածքը, որի վրա պատրաստվում եմ տուն կառուցել:

  Ոչ, ներկայումս Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Բանկը Հայաստանը բնակելի անշարժ գույքի կառուցման նպատակով հողատարածքի ձեռքբերման վարկեր չի տրամադրում:

 5. Արդյո՞ք Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկը տրամադրում է վարկեր տան կառուցման համար:

  Ոչ, ներկայումս Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանը չի տրամադրում կառուցման վարկեր:

 6. Անշարժ գույքի վարկի նախնական հաստատումից հետո որքա՞ն ժամանակ ունեմ բնակարան գտնելու համար:

  Վարկի նախնական հաստատումից հետո հաճախորդն ունի մինչև մեկ ամիս տուն կամ բնակարան գտնելու համար:

 7. Ընդունելի՞ է արդյոք, երբ առքուվաճառքի պայմանագրում նշված գումարը տարբերվում է գնահատման ակտում նշված գումարից:

  Առքուվաճառքի պայմանագրի և գնահատման հաշվետվության մեջ նշված գումարների կարող են չհամընկնել: Հաշվի է առնվում տվյալ փաստաթղթերում (Առքուվաճառքի պայմանագիր և գնահատման հաշվետվություն) նշված թվերից ամենափոքրը, որը, ընդ որում, չպետք է լինի ավելի փոքր, քան արդեն հաստատված վարկի գումարի վարկ/գրավ հարաբերակցությունը:

 8. Կիրառվու՞մ է արդյոք տուգանք վարկի վաղաժամկետ մարման համար:

  Վարկի ժամկետի առաջին 2 տարիների ընթացքում վարկի հիմնական գումարի վաղաժամկետ մարում կատարելու դեպքում բանկը կարող է կիրառել տուգանք, որը հավասար է ավել վճարված գումարի 10%-ի չափին, սակայն ոչ պակաս քան 5,000 ՀՀ դրամը և ոչ ավելի քան 300,000 ՀՀ դրամը:

 9. Դիմելուց հետո որքա՞ն ժամանակ կպահանջվի վարկը ստանալու համար:

  - Վարկային հայտի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացման և Հաճախորդին որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետը հաճախորդի կողմից բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը` համաձայն Բանկի պահանջի, ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

  - Վարկը վարկառուին տրամադրելու ժամկետը – վարկային պայմանագիրը ստորագրելուց, վարկային պայմանագրով սահմանված ապահովման միջոցների վերաբերյալ պայմանագիրը պատշաճ վավերացնելուց, գրավի առարկաները ապահովագրելուց, ինչպես նաև վարկային պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 10. Կարո՞ղ եմ արդյոք դիմել և ստանալ անշարժ գույքի վարկ կառուցման մեջ գտնվող տան համար:

  Այո, եթե տունը դեռ կառուցման ընթացքում է, և համապատասխան սեփականության վկայական դեռ չկա, ապա հաճախորդը կարող է որպես գրավ դնել մեկ այլ անշարժ գույք (վարկ/գրավ հարաբերակցությանը համապատասխան): Հետագա 12 ամիսների ընթացքում, սեփականության վկայականը ստանալուց հետո գրավը ենթակա է փոփոխման:

 11. Պարտադի՞ր է արդյոք վեց ամիս անց վերագնահատել անշարժ գույքը վերանորոգման վարկի դեպքում:

  Լիազորված անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից տրվող գնահատման հաշվետվությունը հանդիսանում է վերանորոգման իրականացման ապացույց և պետք է ներկայացվի վարկի տրամադրման օրվանից վեց ամիս հետո:

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`

+374 60 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000
Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 24/05/2018 15:00

Թարմացվել է` 24/05/2018 15:00

 

What are the packages of insured risks?

Motor insurance package has two sections - Section I and Section II.
Section II can be purchased only if Section I is purchased. Section II is optional.

1. Section I includes:
Physical damage caused to the car including damage caused as a result of car accident or other external impact, fire, illegal actions of third parties including theft, robbery

2. Section II includes:
Damage caused to the life and health of driver and passengers as a result of motor usage.

 
 

How much does Motor Insurance cost?

Annual insurance rate for the coverage included in Section I is 2.5% of the sum insured.

Annual insurance rate for the coverage included in Section II is 0.1% of the insured amount.

 
 

Can I arrange partial Motor insurance?

You can insure your car for the full amount of the car's market value or any portion of it (with the exception of insurance of cars purchased with a loan provided by HSBC Bank Armenia cjsc whereby insurance for the full amount of the car market value must be purchased).

 
 

What are the deductible amounts for Motor Insurance?

 1. 1% of sum insured, minimum AMD 50,000
 2. For drivers with less than two years of driving experience the deductible is doubled
 3. Insurance is not provided to drivers with less than six months driving experience
 4. Deductible in case of theft comprises 5% of the sum insured in case an anti-robbery system is available on the car, and 10% if no such system is available.
 
 

Is examination of the car required for Motor insurance?

Yes, car examination is required for purchasing Motor insurance.INGO ARMENIA icjsc representatives will contact you within 2 working days after signing of the insurance policy to arrange the examination of your car. The insurance policy will enter into force only after the examination is conducted.