Internet Banking Tariffs

Ինտերնետային բանկային ծառայության պայմաններ

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի` ինտերնետի միջոցով հաղորդակցման և գործարքների իրականացման պայմաններ

«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի՝ (այսուհետ` Բանկ) ինտերնետի միջոցով հաղորդակցման և գործարքների իրականացման պայմանները (այսուհետ նաև Պայմաններ) սահմանում են Բանկի Հաճախորդների կողմից ինտերնետի միջոցով գործարքների կատարման և հաղորդակցման (այսուհետ` Ծառայություն կամ Ինտերնետային Բանկային Համակարգ) կարգը և պայմանները: Սույն Պայմաններում շարադրված «մենք», «մեզ» դերանունները վերաբերում են Բանկին, իսկ «դուք», «ձեզ» դերանունները վերաբերում են Հաճախորդին:

Մինչև Ծառայությունից օգտվելը Հաճախորդները պետք է մանրամասնորեն ծանոթանան Ծառայության Պայմաններին և դրանց հետ համաձայն չլինելու դեպքում ձեռնպահ մնան Ծառայությունից օգտվելուց: Հաճախորդը սույնով հաստատում է, որ Ծառայությունից օգտվելը համարվում է Հաճախորդի կողմից սույն Պայմանների անվերապահ ընդունում:

1. Ծառայության միջոցով իրականացվող գործարքների և տրամադրվող տեղեկատվության ցանկ

Հաճախորդը Ծառայության միջոցով կարող է իրականացնել հետևյալ ֆինանսական գործարքները և ստանալ հետևյալ տեղեկատվությունը.

Գործարքներ

 • ժամկետային ավանդի ձևակերպում,
 • ավանդի մարման հանձնարարականի փոփոխում,
 • լրացուցիչ բանկային հաշվի (հաշիվների) բացում,
 • կորած կամ գողացված բանկոմատային հաշվարկային քարտի բլոկավորում, նոր բանկոմատային հաշվարկային քարտի պատվիրում,
 • դրամական միջոցների փոխանցում,
 • վճարումներ Բանկի Մաստեր/ԱրՔա կրեդիտ քարտերին,
 • կրեդիտ քարտի սահմանաչափի ժամանակավոր ավելացման դիմումի ներկայացում.
 • կորած կամ գողացված չեկերով վճարումների դադարեցում, նոր չեկային գրքույկների պատվիրում,
 • բանկային հաշիվներով կատարվող գործարքների մասին տեղեկատվություն ստանալու նպատակով SMS ծառայության ակտիվացում,
 • Բանկին տրամադրված հաղորդակցման տվյալների (էլեկտրոնային փոստի հասցեի, հեռախոսահամար(ներ)ի, այդ թվում` բջջային հեռախոսահամար(ներ)ի) փոփոխում:

Նշում՝ Ինտերնետային բանկային/Մոբայլ բանկային ծառայության միջոցով կատարված գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը` ներառյալ գործարքի նպատակը և նկարագրությունը, շահառուի մասին տվյալները, վճարահաշվարկային փաստաթղթերում մուտքագրվում և արձանագրվում է անգլերեն լեզվով և տառերով, կամ հայերեն կամ ռուսերեն`անգլերեն տառերով:

Տեղեկատվություն

 • հաշվի/հաշիվների մնացորդի, հաշվով/հաշիվներով գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունների և քաղվածքների պատվիրում և ստացում` էլեկտրոնային, թղթային եղանակով կամ կարճ հեռախոսային/տեքստային/ /sms/ հաղորդագրությունների միջոցով,
 • կրեդիտ քարտերի մնացորդի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում.
 • ժամկետային ավանդների և ընթացիկ/խնայողական հաշիվների մնացորդների տոկոսադրույքների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում,
 • հաշվի/հաշիվների վերաբերյալ այլ տեղեկությունների ստացում:

Նշում` կրեդիտ քարտի մնացորդը ներկայացվում է նախորդ աշխատանքային օրվա առավոտյան ժամը 7-ի դրությամբ (Երևանի ժամանակով):

Ծառայության միջոցով կատարվող գործարքների և ստացվող տեղեկատվության ցանկը սահմանվում է սույն Պայմաններով և կարող է ժամանակ առ ժամանակ վերանայվել Բանկի կողմից` Հաճախորդին ծանուցելով Բանկի ինտերնետային էջում կամ Բանկի մասնաճյուղերում համապատասխան հայտարարություն տարածելու միջոցով` նշված փոփոխությունը կատարելուց մեկ ամիս առաջ:

Բանկի կողմից Հաճախորդին առաջարկվող Ծառայության նկատմամբ կիրառվում են սույն Պայմանները, Բանկի Հաճախորդների բանկային հաշիվների, բանկային ավանդների, էլեկտրոնային բանկային ծառայությունների և բանկային այլ ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմանները (Ֆիզիկական անձանց, այդ թվում՝ անհատ ձեռնարկատերերի համար) (Հիմնական Պայմաններ), ինչպես նաև Բանկի Քարտային ծառայությունների տրամադրման պայմանները և Բանկի այլ կիրառելի պայմանները:

2. Գրանցում և օգտագործում - անվտանգության ծածկագրեր և կանոններ

Հաճախորդը Ծառայությանը գրանցվելու համար պարտավոր է Բանկում ունենալ բանկային հաշիվ և Բանկի կողմից տրամադրված բանկոմատային հաշվարկային (ԱԳՄ) քարտ: : Ծառայությանը գրանցվելու գործընթացի ժամանակ Հաճախորդն ընտրում է անձնական օգտագործողի անուն, որը հանդիսանում է Ծառայությունից օգտվելու նպատակով Հաճախորդի անհատական տվյալները պարունակող տառային/թվային նիշերի չկրկնվող համադրություն: Հաճախորդի կողմից անձնական օգտագործողի անունն ընտրելուց հետո Բանկի ինտերնետային սերվերում ստեղծվում է Հաճախորդի անձնական էջ, որը պարունակում է Ծառայությունից օգտվելու համար անհրաժեշտ` Հաճախորդին վերաբերող անձնական բոլոր տվյալները, և որը հասանելի է բացառապես Հաճախորդին: Հաճախորդի անձնական էջի ստեղծումից հետո Հաճախորդն անձնական էջում տեղակայված հարցերի ցանկից պարտավոր է ընտրել անձնական հիշվող հարց և լրացնել անձնական հիշվող պատասխան, որը կօգտագործվի Հաճախորդին նույնականացնելու նպատակով` Ծառայությունից օգտվելու ընթացքում: Հաճախորդը պետք է նաև ընտրի անձնական էջում տեղակայված անվտանգության հարցերի ցանկից երկու անվտանգության հարց և լրացնել դրանց պատասխանները, որոնք կօգտագործվեն Հաճախորդի կողմից անձնական հիշվող հարցի և/կամ անձնական հիշվող պատասխանի փոփոխման նպատակով: Հաճախորդի անձնական օգտագործողի անունը, նախընտրելի անձնական հիշվող հարցը և անձնական հիշվող պատասխանը, ինչպես նաև անվտանգության երկու հարցերը և դրանց պատասխանները (այսուհետ միասին` Նույնականացման և Անվտանգության Տվյալներ), ինչպես նաև Հաճախորդին տրամադրվող անվտանգության սարքն ապահովում են Ծառայության անվտանգությունը: Անվտանգության սարքը Հաճախորդին տրամադրվում է Բանկի մասնաճյուղերում կամ Բանկի և Հաճախորդի միջև համաձայնեցված այլ եղանակներով Ընդ որում անվտանգության սարքը Բանկի և Հաճախորդի միջև համաձայնեցված այլ եղանակով Հաճախորդին առաքելու դեպքում Հաճախորդը կրում է առաքման հետ կապված բոլոր ծախսերը: Հաճախորդը երաշխավորում է նաև, որ անվտանգության սարքը կօգտագործվի բացառապես իր կողմից և չի փոխանցվի երրորդ անձանց:

Հաճախորդին տրամադրված անվտանգության սարքի որևէ թերության կամ անսարքության դեպքում Բանկը Հաճախորդի պահանջով պարտավորվում է փոխարինել անվտանգության սարքը: Բանկն անհրաժեշտության դեպքում, ելնելով անվտանգության նկատառումներից, իրավունք ունի չեղարկել Հաճախորդի անվտանգության սարքը` Հաճախորդին տրամադրելով նոր անվտանգության սարք: Անվտանգության սարքի կորստի դեպքում Հաճախորդին խորհուրդ է տրվում անհապաղ փոխել անձնական հիշվող հարցը և համապատասխան անձնական հիշվող պատասխանը : Եթե վերը նշված փոփոխությունների կատարումը հնարավոր չէ, Հաճախորդը հեռախոսային կապի միջոցով +374 (60) 655 444 կամ գրավոր եղանակով պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել Բանկին անվտանգության սարքի կորստի մասին` խնդրելով չեղարկել անվտանգության սարքը կամ ժամանակավորապես կասեցնել Ծառայությունից օգտվելու հնարավորությունը:

Հաճախորդը Նույնականացման և Անվտանգության Տվյալների միջոցով հաստատում է իր ինքնությունը, ինչպես նաև այն փաստը, որ համապատասխան գործարքի հանձնարարականը/հարցումը ներկայացվել է անձամբ իր կողմից: Հաճախորդը հաստատում է, որ Նույնականացման և Անվտանգության Տվյալների կիրառմամբ հանձնարարականների/հարցումների ներկայացումը (ա) հավասարազոր է Հաճախորդի կողմից անձամբ ստորագրված հանձնարարականներին/հարցումներին, և (բ) Բանկի համար հանդիսանում է Հաճախորդի համապատասխան հանձնարարականը հաստատող բավարար ապացույց: Ծառայությունից օգտվելու ընթացքում Հաճախորդի կողմից գործարքի հանձնարարականները/հարցումները բացառության կարգով կարող են ներկայացվել նաև Նույնականացման և Անվտանգության Տվյալների կիրառմամբ` պաշտպանված էլեկտրոնային հաղորդագրություններ (secure messages) ուղարկելու միջոցով: Հաճախորդը անվերապահորեն հաստատում է Նույնականացման և Անվտանգության Տվյալների կիրառմամբ Բանկին ներկայացված հանձնարարականների հիման վրա Բանկի կողմից կատարված գործարքների պայմանները, ինչպես նաև ընդունում է, որ Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում սույն Պայմանների պահպանմամբ կատարված գործարքների/գործողությունների համար և այդ կապակցությամբ պարտավորվում է զերծ պահել Բանկին որևէ պահանջի ներկայացումից:

Հաճախորդի Նույնականացման և Անվտանգության Տվյալները չկրկնվող են, անձնական և գաղտնի: Բանկը չի կարող տեղեկանալ Հաճախորդի կողմից ընտրված Նույնականացման և Անվտանգության Տվյալներին: Դրանք ընտրվում են Հաճախորդի կողմից` Ծառայությանը գրանցվելու ընթացքում և կարող են փոփոխվել նրա կողմից: Հաճախորդը տեղեկացված է և գիտակցում է, որ Նույնականացման և Անվտանգության Տվյալների պարբերաբար փոփոխումը Ծառայությունից օգտվելու ընթացքում անվտանգությանն ուղղված անհրաժեշտ միջոցառում է:

Հաճախորդի կողմից Ծառայությանը գրանցվելուց հետո Բանկը չի պահանջելու Հաճախորդից բացահայտել իր Նույնականացման և Անվտանգության Տվյալները: Հաճախորդը պարտավոր է ապահովել Նույնականացման և Անվտանգության Տվյալների պատշաճ պահպանությունը` երրորդ անձանց կողմից այդ տվյալների չթույլատրված օգտագործումը կամ դրանց արտահոսքը կանխելու նպատակով: Այն դեպքերում, երբ Հաճախորդը հայտնաբերում է երրորդ անձանց կողմից իր Նույնականացման և Անվտանգության Տվյալների հասանելի դառնալու կամ ապօրինի օգտագործման փաստը, Հաճախորդը պարտավոր է անհապաղ փոխել Նույնականացման և Անվտանգության Տվյալներն ինքնուրույն կամ դիմել Բանկին` դրանք արգելափակելու խնդրանքով:

Հաճախորդը տեղեկացված է, որ Ծառայությունից օգտվելու ընթացքում Հաճախորդին նույնականացնելու երեք անհաջող փորձերի դեպքում Հաճախորդի մուտքը Ծառայություն արգելափակվում է` անվտանգության նկատառումներից ելնելով: Եթե Հաճախորդը չի մտապահում իր անձնական հիշվող հարցը/պատասխանը, նա կարող է փոխել դրանք` օգտագործելով անձնական անվտանգության հարցերը և պատասխանները Բանկի ինտերնետային կայքի միջոցով: Եթե Հաճախորդը չի հիշում իր անվտանգության հարցերը ևպատասխանները, նա կարող է Բանկի ինտերենտային կայքի միջոցով ներկայացնել դիմում` նոր Նույնականացման և Անվտանգության Տվյալներ ստանալու նպատակով: Նոր Նույնականացման և Անվտանգության Տվյալներն ակտիվացնելու և դրանց կիրառմամբ Ծառայությունից օգտվելու նպատակով Հաճախորդը պարտավոր է կատարել հաստատում` հեռախոսային կապի միջոցով +374 (60) 655 444 կամ այցելելով Բանկ:

Հաճախորդը պարտավոր է ներդնել համակարգչային ծրագրերի/ծրագրային ապահովման (software), գործառնական համակարգերի, հակավիրուսային ծրագրերի, անձնական համակարգչի պաշտպանիչ այլ ծրագրերի (հակալրտեսային ծրագրերի, միջցանցային էկրանների (firewalls) և այլն) նորագույն և կատարելագործված տարբերակներ: Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Ծառայությանն առնչվող ցանկացած համակարգչային սարքավորման, ծրագրային ապահովման համար, որոնք տրամադրվել են Բանկի կողմից չվերահսկվող այլ անձանց կողմից:

Հաճախորդը գիտակցում է նաև, որ ինտերնետով տվյալների փոխանցումը պարունակում է երրորդ անձանց կողմից Հաճախորդի ծածկագրերի կամ տվյալների կանխամտածված աղավաղման, երրորդ անձանց կողմից Հաճախորդի համակարգչային ծրագրերի չթույլատրված մուտքի հետևանքով հանձնարարականների/հարցումների ներկայացման, Հաճախորդի կողմից ներկայացված հանձնարարականների բովանդակության աղավաղման, ինչպես նաև Ծառայության միջոցով ստացված տեղեկատվության աղավաղման ռիսկեր, և նա ամբողջությամբ տեղյակ է այդ ռիսկերի մասին: Բանկը չի կարող երաշխավորել համակարգչային վիրուսների բացակայությունը և պատասխանատվություն չի կրում, եթե դրանք պատճառ հանդիսանան Հաճախորդի գույքի, ծրագրերի, ֆայլերի կորստի/վնասի, կամ այլ վնասների համար:

Անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ այլ կայքեր այցելելուց առաջ անհրաժեշտ է միշտ դուրս գալ Ինտերնետային Բանկային Համակարգից սեղմելով “Ելք” կոճակը, այլ ոչ թե փակելով զննարկիչի պատուհանը:

Բանկն օգտագործում է Secure Socket Layers (SSL) կանխագրեր, որոնք ապահովում են ինտերնետ հաղորդակցման պաշտպանության բարձր մակարդակ: SSL-ը ապահովում է գաղտնագրված կապուղի Ձեր կողմից Ծառայությունն օգտագործելու ընթացքում՝ գաղտնագրելով Ձեր անձնական տեղեկատվությունը սկսած Ձեր անձնական համակարգչից ուղարկելու պահից և բացառելով դրա հասանելիությունը այլ անձանց: Կախված Ձեր համակարգչի զննարկչի /browser/ կարգավորումից` Ծառայությունից օգտվելու ընթացքում Դուք կարող եք ծանուցվել պաշտպանված էջ մուտք գործելու վերաբերյալ:

Ծառայություն մուտք գործելիս Դուք տեղեկացվում եք պաշտպանված տիրույթում գտնվելու վերաբերյալ: Եթե ինտերնետային կայքէջի հասցեն (URL) սկսվում է https://-ով, կամ Ձեր զննարկչի ներքևի աջ անկյունում պատկերված է կողպեքի պաշտպանիչ նշան, ապա Դուք գտնվում եք պաշտպանված տիրույթում: Հաճախորդը գիտակցում է, որ սույն Պայմաններում սահմանված անվտանգության ընթացակարգերի և կանոնների յուրաքանչյուր բացթողում կամ խախտում կարող է հանգեցնել իր վերաբերյալ տեղեկությունների գաղտնիության խախտման, երրորդ անձանց կողմից չլիազորված գործարքների կատարման, էլեկտրոնային հաղորդագրությունների աղավաղման, որոնց հետևանքով Հաճախորդը կարող է վնասներ կրել: Բանկը պարտավոր չէ փոխհատուցել այդ կապակցությամբ Հաճախորդի կրած վնասները:

3. Գործարքների սահմանաչափեր և սահմանափակումներ, Հաճախորդին տրամադրվող քաղվածքներ և տեղեկատվություն

Հաճախորդի կողմից Ծառայության միջոցով իրականացվող գործարքների համար սահմանվում է Բանկի կողմից թույլատրված գործարքների օրական սահմանաչափ: Բանկի կողմից յուրաքանչյուր Հաճախորդի համար սահմանվող գործարքի թույլատրելի սահմանաչափը նշվում է Ծառայության համապատասխան բաժնում:

Հաճախորդը կարող է Ծառայության միջոցով նվազեցնել իր գործարքների թույլատրելի սահմանաչափը: Գործարքների թույլատրելի սահմանաչափի ավելացումը Հաճախորդի կողմից կատարվում է Բանկին գրավոր, ինչպես նաև Ծառայության միջոցով ներկայացված դիմումի հիման վրա՝ առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Բանկը կարող է փոփոխել Ծառայության միջոցով գործարքների իրականացման սահմանաչափ/եր/ը` Հաճախորդին այդ մասին գրավոր, այդ թվում էլեկտրոնային եղանակով կամ հեռախոսազանգի միջոցով նախապես ծանուցելով:

Բանկն իր հայեցողությամբ կարող է սահմանափակել նաև Հաճախորդի հասանելիությունը Ինտերնետային Բանկային Համակարգի միջոցով մատուցվող ծառայություններին, ինչպես նաև փոփոխել Ինտերնետային Բանկային Համակարգի միջոցով ծառայությունների մատուցման և հանձնարարականների ներկայացման ժամկետները` Հաճախորդին նախապես` համապատասխան փոփոխությունները կատարելուց մեկ ամիս առաջ ծանուցելով այդ մասին Բանկի ինտերնետային կայքի միջոցով : Հաճախորդի կողմից Ծառայության միջոցով Բանկի աշխատանքային օրերին՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, մինչև ժամը 17:00 ներկայացված վարկ(եր)ի մարման հանձնարարականները կկատարվեն նույն օրը : Հաճախորդի կողմից Ծառայության միջոցով Բանկի աշխատանքային օրերին՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, ժամը17:00-ից հետո, ինչպես նաև շաբաթ և ոչ աշխատանքային օրերին ներկայացված վարկ(եր)ի մարման հանձնարարականները կկատարվեն հանձնարարականի ներկայացման օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հաճախորդի կողմից Ծառայության միջոցով Բանկին ներկայացվող տեղեկատվության տրամադրման դիմումների պատասխանները Հաճախորդին կտրամադրվեն դիմումները ներկայացնելուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բանկն իրավունք ունի մերժել Հաճախորդի կողմից ներկայացված գործարքների կատարման հանձնարարականները/հարցումները ՀՀ իրավական ակտերով և/կամ Բանկի Հիմնական Պայմաններոում սահմանված դեպքերում և կարգով` այդ մասին ծանուցելով Հաճախորդին հանձնարարականների/հարցումների ներկայացման օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հաճախորդը երաշխավորում է, որ իր կողմից Ծառայության միջոցով բացված բանկային հաշիվ(ներ)ը համապատասխանում է/են իր ռեզիդենտության կարգավիճակին: Հաճախորդի ռեզիդենտության կարգավիճակի փոփոխության դեպքում Հաճախորդը պարտավոր է պատշաճ կերպով (գրավոր ձևով կամ այցելելով Բանկ) արդիականացնել իր անձնական տվյալները: ՀՀ օրենսդրության համաձայն ժամկետային ավանդի դիմաց տոկոսագումարները վճարվում են ՀՀ դրամով, ուստի Հաճախորդը պարտավոր է Բանկում բացել ՀՀ դրամով հաշիվ, եթե Հաճախորդը չունի Բանկում բացված դրամային հաշիվ և Ծառայության միջոցով բացում է ժամկետային Ավանդի հաշիվ արտարժույթով,:

Հաճախորդի կողմից Ծառայության միջոցով ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով ընթացիկ բանկային հաշիվներից չեկային գրքույկ պատվիրելու դեպքում Հաճախորդն այն կարող է ստանալ « Բանկի` իր կողմից նշված մասնաճյուղում` պատվերի տրման ամսաթվից 90 օրվա ընթացքում: Նշված ժամանակահատվածում գրքույկը չվերցնելու դեպքում, Հաճախորդը համաձայն է և հավաստում է, որ Բանկն իրավասու է չեղարկել չեկային գրքույկը և Հաճախորդի հաշվից գանձել չեկային գրքույկի թողարկման վճարը` համաձայն տվյալ պահին Բանկում գործող Ծառայությունների Սակագների:

Հաճախորդն իրավունք ունի ստանալ Ծառայության միջոցով բացված հաշիվ(ներ)ի վերաբերյալ օրենքով սահմանված տեղեկատվություն (ներառյալ հաշվի քաղվածքներ)` Բանկի հետ համաձայնեցված եղանակով: Ընդ որում, Հաճախորդը կարող է Ծառայության միջոցով ընտրել քաղվածքների և տեղեկատվության ստացման որոշակի եղանակ:

4. Հաճախորդի իրավունքները, պարտականությունները և պատասխանատվությունը

Հաճախորդը գիտակցում է, որ Ծառայության համար անհրաժեշտ ծրագրային ապահովումը հանդիսանում է Բանկի սեփականությունը: Հաճախորդի կողմից ծրագրային ապահովումը կրկնօրինակելու, արտատպելու, վերափոխելու դեպքում Բանկն իրավունք ունի Հաճախորդից պահանջել դրա հետ կապված վնասների հատուցում:

Հաճախորդը պարտավոր է իր անձնական տվյալների և փոստային հասցեի փոփոխության դեպքում տեղյակ պահել Բանկին: Եթե Հաճախորդը չի ծանուցում Բանկին անձնական տվյալների և փոստային հասցեի ցանկացած փոփոխության մասին, և Բանկը ստանում է գործարքի կատարման հանձնարարական` Հաճախորդի կողմից նախկինում ներկայացված անձնական տվյալներով, այդ հանձնարարականները համարվում են ներկայացված Հաճախորդի կողմից, և Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում այդ կապակցությամբ Հաճախորդի կրած վնասների համար:

Հաճախորդն իրավունք ունի Ծառայության միջոցով կասեցնել Ծառայության հասանելիությունը, ինչպես նաև պահանջել Ծառայությանը հասանելիության վերականգնում: Ծառայության հասանելիության կասեցումը կատարվում է Հաճախորդի պահանջը ներկայացնելու պահից հնարավոր սեղմ ժամկետում, առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե Հաճախորդը չի օգտվում Ծառայությունից՝ 12 ամիս շարունակ, Բանկն իրավունք ունի կասեցնել Ծառայությունից օգտվելու հնարավորությունը:

Հաճախորդը պարտավոր է մուտքագրել/ներկայացնել ճշգրիտ, ամբողջական և հստակ հանձնարարականներ: Հաճախորդը պարտավոր է պարբերաբար թարմացնել Ծառայությանը գրանցվելու ընթացքում ներկայացված տեղեկությունները` այդ տեղեկությունների ճշմարտացիությունը, ճշգրտությունը, վավերականությունը և ամբողջականությունն ապահովելու նպատակով:

Հաճախորդը գիտակցում է և համաձայն է, որ հանձնարարականների/հարցումների հիման վրա գործարքները Բանկի կողմից կկատարվեն տվյալ գործարքների կատարման համար սահմանված ժամկետներում: Հաճախորդը պատասխանատու է սույն Պայմանների խախտման հետևանքով Բանկի կրած վնասների համար:

Հաճախորդը պարտավոր է չօգտագործել Ծառայությունը սույն Պայմաններին չհամապատասխանող ցանկացած այլ եղանակով, օրինակ` Բանկի ինտերնետային կայքը միացնելով/կապակցելով այլ կայքերի , հակառակ պարագայում Բանկն իրավունք ունի Հաճախորդից պահանջել նշված պարտավորության խախտման հետևանքով Բանկին պատճառած վնասների հատուցում:

Հաճախորդը գիտակցում է, որ Բանկի ինտերնետային կայքում տեղակայված էջերի օգտագործման միակ նպատակը դրանց միջոցով ֆինանսական գործարքների իրականացումը և տեղեկությունների ստացումն է : Այդ կապակցությամբ Հաճախորդը պետք է ձեռնպահ մնա ցանկացած գործողության կատարումից, որի նպատակն է Բանկի ինտերենտային կայքի եղած ծրագրային կոդերի կամ ծրագրային ապահովման ապակոդավորումը և վերափոխումը, ծրագրային համակարգ չթույլատրված մուտք գործելը, որևէ եղանակով Բանկի ինտերնետային կայք ցանկացած ներխուժումը (օրինակ` մեխանիկական միջոցների կամ ավտոմատացված գործընթացների օգտագործմամբ):

Հաճախորդը սույնով հավաստում է, որ Ծառայության միջոցով իրականացվող գործարքները կապված չեն փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հետևանքով առաջացած եկամուտների հետ և կրում է պատասխանատվություն իր գործարքների օրինականության համար: Հաճախորդը պարտավոր է Բանկին ներկայացնել Ծառայության միջոցով կատարված գործարքների վերաբերյալ ցանկացած փաստաթուղթ, որը կարող է պահանջվել Բանկի, ՀՀ կենտրոնական բանկի կամ իրավասու այլ մարմինների կողմից:

5. Բանկի իրավունքները և պարտականությունները - պատասխանատվության բացառում

Բանկը պատասխանատու է Ծառայության անխափան և բնականոն գործունեության համար: Բանկը չի կրում պատասխանատվություն Ծառայության այնպիսի ընդհատումների/խափանումների համար, որոնք առաջացել են անհաղթահարելի ուժ հանդիսացող հանգամանքների հետևանքով, որոնք Բանկը չէր կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի հանգամանքներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, քաղաքացիական անկարգությունները, գործադուլները, հեռահաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների գործողությունները և այլն, որոնք անհնար են դարձնում Բանկի կողմից իր պարտավորությունների կատարումը:

Ծառայության միջոցով Բանկը երրորդ անձանցից էլեկտրոնային եղանակով ստացված գործարքների հանձնարարականներում նշված տեղեկատվությունը փոխանցում է Հաճախորդին ճիշտ այնպիսի ձևով, ինչպես որ դա ուղարկվել է Բանկին` առանց դրա բովանդակության վերաբերյալ պատասխանատվություն կրելու:

Բանկը կրում է պատասխանատվություն Հաճախորդի կրած այն վնասների համար, որոնք առաջացել են Ծառայությունից օգտվելու կապակցությամբ Բանկի դիտավորյալ գործողությունների կամ անփութության հետևանքով:

Բանկը կարող է օգտագործել փոքր տեքստային ֆայլեր (նշոցիկներ/cookies), որոնք պահպանվում են Հաճախորդի համակարգչի կոշտ սկավառակի վրա և որոնք չեն պարունակում/հավաքագրում որևէ տեղեկություն Հաճախորդի համակարգչում եղած փաստաթղթերի կամ ֆայլերի վերաբերյալ: Դրանք օգտագործվում են Հաճախորդի կողմից որոշակի բանկային ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունը դյուրին դարձնելու և կատարելագործելու կամ Բանկի վիճակագրական/ մարքեթինգային նպատակներով:

Հաճախորդը կարող է այնպես կարգավորել իր համակարգչի զննարկիչը, որ այն չընդունի նշոցիկներ: Եթե Հաճախորդը չի ցանկանում օգտագործել նշոցիկներ իր ինքնության հաստատման համար, նրա հետագա հասանելիությունը սույն Պայմաններում նշված ծառայություններին անհնարին կլինի:

Բանկը կձեռնարկի համապատասխան միջոցներ, որպեսզի Ծառայության միջոցով Հաճախորդին տրամադրվող տեղեկությունները ճշգրիտ արտացոլեն Բանկի համակարգերում առկա տեղեկությունները կամ այն դեպքերում, երբ տեղեկությունները տրամադրվեն երրորդ անձանց կողմից, դրանք ճշգրիտ արտացոլեն այդ անձանցից ստացված տեղեկությունները: Ծառայության բնույթից ելնելով և Բանկի վերահսկողության ոլորտներից դուրս գտնվող հանգամանքների պատճառով Բանկը չի երաշխավորում, որ Ծառայության միջոցով տրամադրված տեղեկատվությունը միշտ ճշգրիտ է կամ առանց բացթողումների: Ծառայության միջոցով հասանելի որոշ տեղեկությունների համար համապատասխան կայքերում կամ օգտագործողի ձեռնարկներում կարող են սահմանվել հրաժարումներ կամ այլ պայմաններ (disclaimers): Եթե Հաճախորդը հիմնվում է այդ տեղեկությունների վրա, նա ընդունում է նշված հրաժարումները կամ այլ պայմանները:

6. Անհատական տվյալների պաշտպանությունը - տվյալների պաշտպանությունը և ապահովությունը,

Հաճախորդը տեղեկացված է և սույնով հայտնում է իր համաձայնությունը, որպեսզի Բանկը, պահպանելով ՀՀ օրենսդրության և Հիմնական Պայմանների պահանջները, հավաքագրի և մշակի Հաճախորդի անհատական տվյալները` Ծառայությունները պատշաճ կերպով մատուցելու նպատակով: Հաճախորդը տեղեկացված է և համաձայն է, որ նշված տեղեկությունները կտրամադրվեն նաև Բանկի կողմից Էյչ-Էս-Բի-Սի Խմբի անդամ ընկերություններին, ինչպես նաև Հիմնական Պայմաններով սահմանված այլ անձանց:

Եթե Հաճախորդը համաձայն չէ անհատական տվյալների պաշտպանության վերը նշված պայմաններին, նա պետք է ձեռնպահ մնա Ծառայությունից օգտվելուց:

Հաճախորդը, Բանկին տրամադրելով իր էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հայտնում է իր համաձայնությունը, որ Բանկը պարբերաբար էլեկտրոնային հաղորդագրություններ ուղարկի նշված հասցեին` Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ Հաճախորդին տեղեկություններ տրամադրելու նպատակով:

Բանկը ձեռնարկել է անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները` Հաճախորդի տվյալների անվտանգությունը և պահպանումը բարձր մակարդակով ապահովելու նպատակով: Այնուամենայնիվ, Բանկը պատասխանատվություն չի կրում այն դեպքում, երբ, չնայած վերոնշյալ նպատակով կատարված պատշաճ գործողություններին, Հաճախորդի տվյալների գաղտնիությունը խախտվում է երրորդ անձանց անօրինական գործողությունների հետևանքով:

7. Ծառայությունից օգտվելու սակագները

Ծառայության օգտագործման համար Բանկի կողմից կարող են սահմանվել վճարներ` Բանկի Ծառայությունների Սակագներով /ֆիզիկական անձանց համար/ սահմանված չափերով, որոնք գանձվում են Հաճախորդի` Բանկում բացված համապատասխան հաշիվներից:

Բանկը տեղեկացնում է Հաճախորդին Ծառայության համար վճարների փոփոխության մասին` Հիմնական Պայմաններին համաձայն:

8. Ժամկետներ - ծառայության օգտագործման/հասանելիության կասեցում և դադարեցում

Սույն Պայմանները գործում են անորոշ ժամկետով: Հաճախորդը կարող է դադարեցնել Ծառայությունից իր օգտվելու հնարավորությունը` այդ մասին գրավոր ծանուցելով Բանկին` Ծառայության միջոցով կամ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղի միջոցով: Բանկը դադարեցնում է Ծառայության հասանելիությունը Հաճախորդին` Հաճախորդի ծանուցումը ստանալու պահից հնարավոր սեղմ ժամկետում, առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բանկը իրավունք ունի առանց Հաճախորդին նախապես ծանուցելու, կասեցնել կամ դադարեցնել Հաճախորդի կողմից Ծառայության օգտագործումը հետևյալ դեպքերում (ա) Հաճախորդի կողմից Ծառայությունը ոչ պատշաճ օգտագործելու դեպքում (բ) Հաճախորդի կողմից սույն Պայմանների, ինչպես նաև Բանկի նկատմամբ ստանձնած այլ պարտավորությունների խախտման դեպքում (գ) Հաճախորդի` Բանկում առկա բանկային հաշիվների փակվելու դեպքերում, (դ) Հաճախորդի կողմից Ծառայության օգտագործումը դադարեցնելու մտադրության մասին Բանկին որևէ եղանակով ծանուցելու դեպքերում:

9. Հղումներ այլ ինտերնետային կայքերին

Բանկը չի վերահսկում հղումների, հիպերհղումների, գովազդային բաներների միջոցով իր կողմից ուղղորդված ինտերնետային կայքերի հասանելիությունը, բովանդակությունը, անձնական տվյալների պաշտպանման քաղաքականությունը և ծառայությունների որակն ու ամբողջականությունը: Բանկը չի հաստատել այն ինտերնետային կայքերի բովանդակությունն ու ծառայությունները, որոնց նա հղում է կատարում իր կայքում:՞

10. Պայմանների փոփոխությունները

Սույն Պայմանները կարող են փոփոխվել Բանկի կողմից Հաճախորդին պատշաճ կերպով տեղեկացնելով այդ մասին Բանկի ինտերնետային կայքի կամ Բանկի մասնաճյուղերի միջոցով` համապատասխան փոփոխությունները կատարելուց մեկ ամիս առաջ:

Ծառայության միջոցով գործարքների կատարումը շարունակելը համարվում է Հաճախորդի կողմից փոփոխված պայմանների ընդունման բավարար հիմք: Հաճախորդն համաձայն է, որ Ծառայությունից օգտվելու դեպքում դրանց նկատմամբ սույն Պայմանները կկիրառվեն Ծառայությունից օգտվելու պահի դրությամբ գործող փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ:

Թարմացվել է` 04/04/2017 15:00