ԱրՔա Կլասիկ քարտ

Գանձումներ և վճարումներ

Քարտի թողարկում Անվճար
Քարտի հաշվի սպասարկման ամսական վճար Անվճար
Հավելյալ քարտի թողարկում Անվճար
Հավելյալ քարտի սպասարկման ամսական վճար
(գանձվում է առաջնային քարտի սակագներով սահմանված չափով)
500 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք1 18%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք Սկսած 19,56%-ից
Կանխիկի տրամադրման վճար` Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և POS տերմինալներից կանխիկացնելիս 250 ՀՀ դրամ
Կանխիկի տրամադրման վճար` ArCa համակարգում գործող այլ բանկոմատներից/ POS տերմինալներից կանխիկացնելիս 1.5% (նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ)
Կանխիկի տրամադրման վճար` ArCa համակարգին չպատկանող բանկոմատներից / POS տերմինալներից կանխիկացնելիս 2.5% (նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ բանկոմատներից, նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ POS տերմինալներից կանխիկացնելու դեպքում)
Քարտից քարտ գումարների փոխանցում (ԱրՔա կայքի միջոցով` www.arca.am) - «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան»-ի կրեդիտ քարտերի միջև փոխանցված գումարի 0.75%-ը
- «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան»-ի կրեդիտ քարտերից ԱրՔա համակարգում գործող այլ վճարային քարտերի միջև փոխանցված գումարի 1.5%-ը
Քարտի վերաթողարկում 2,500 ՀՀ դրամ
Քարտի Ծածկագրի (PIN) ապաբլոկավորում 1,000 ՀՀ դրամ
Գործարքի պատճենի տրամադրում 5,000 ՀՀ դրամ2
Իրական գործարքի ոչ ճիշտ վիճարկում 10,000 ՀՀ դրամ
Քարտի վարկային սահմանաչափի մշտական կամ ժամանակավոր վերանայում Անվճար
SMS ծառայություն Անվճար
Ամսական քաղվածքի առաքում (ՀՀ տարածքում) Անվճար
Քարտային հաշվի յուրաքանչյուր քաղվածքի պատճենի տրամադրում (եթե այն ունի 6 ամսվա վաղեմություն) 3,000 ՀՀ դրամ2
Վճարման ուշացման տուգանք Ժամկետանց գումարի 10%,
առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
Վարկային սահմանաչափի գերազանցման տուգանք Սահմանաչափը գերազանցող գումարի 10%,
առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ

Այլ պայմաններ

Կանխիկի դուրսբերման սահմանաչափ(օրական) 300,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման գործարքների քանակ (օրական) Առավելագույնը 2
Անկանխիկ գործարքների քանակ, ներառյալ կանխիկ և անկանխիկ գործարքներ և հաշվեկշռի հարցումներ (օրական) 20
Յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ 1,000,000 ՀՀ դրամ
Քարտի կորստի դեպքում` հաճախորդի հնարավոր առավելագույն վնասի չափը, քարտի կորստի մասին տեղեկացնելուց հետո3 Մինչև 25,000 ՀՀ դրամ
Պարտադիր նվազագույն վճար Վերջնական բացասական մնացորդի 10%, (նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ)
Վարկային սահմանաչափ և արժույթ4 100,000 ՀՀ դրամից
մինչև 500,000 ՀՀ դրամ
Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում)5 Առավելագույնը` մինչև 45 օր (Առավելագույնը 15 օր քաղվածքի օրվանից)

Գանձումներ և վճարումներ

Քարտի թողարկում Անվճար
Քարտի հաշվի սպասարկման ամսական վճար Անվճար
Հավելյալ քարտի թողարկում Անվճար
Հավելյալ քարտի սպասարկման ամսական վճար
(գանձվում է առաջնային քարտի սակագներով սահմանված չափով)
500 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք1 18%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք Սկսած 19,56%-ից
Կանխիկի տրամադրման վճար` Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի բանկոմատներից և POS տերմինալներից կանխիկացնելիս 250 ՀՀ դրամ
Կանխիկի տրամադրման վճար` ArCa համակարգում գործող այլ բանկոմատներից/ POS տերմինալներից կանխիկացնելիս 1.5% (նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ)
Կանխիկի տրամադրման վճար` ArCa համակարգին չպատկանող բանկոմատներից / POS տերմինալներից կանխիկացնելիս 2.5% (նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ բանկոմատներից, նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ POS տերմինալներից կանխիկացնելու դեպքում)
Քարտից քարտ գումարների փոխանցում (ԱրՔա կայքի միջոցով` www.arca.am) - «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան»-ի կրեդիտ քարտերի միջև փոխանցված գումարի 0.75%-ը
- «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան»-ի կրեդիտ քարտերից ԱրՔա համակարգում գործող այլ վճարային քարտերի միջև փոխանցված գումարի 1.5%-ը
Քարտի վերաթողարկում 2,500 ՀՀ դրամ
Քարտի Ծածկագրի (PIN) ապաբլոկավորում 1,000 ՀՀ դրամ
Գործարքի պատճենի տրամադրում 5,000 ՀՀ դրամ2
Իրական գործարքի ոչ ճիշտ վիճարկում 10,000 ՀՀ դրամ
Քարտի վարկային սահմանաչափի մշտական կամ ժամանակավոր վերանայում 3,000 ՀՀ դրամ
SMS ծառայություն Անվճար
Ամսական քաղվածքի առաքում (ՀՀ տարածքում) Անվճար
Քարտային հաշվի յուրաքանչյուր քաղվածքի պատճենի տրամադրում (եթե այն ունի 6 ամսվա վաղեմություն) 3,000 ՀՀ դրամ2
Վճարման ուշացման տուգանք Ժամկետանց գումարի 10%,
առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
Վարկային սահմանաչափի գերազանցման տուգանք Սահմանաչափը գերազանցող գումարի 10%,
առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ

Այլ պայմաններ

Կանխիկի դուրսբերման սահմանաչափ(օրական) 300,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման գործարքների քանակ (օրական) Առավելագույնը 2
Անկանխիկ գործարքների քանակ, ներառյալ կանխիկ և անկանխիկ գործարքներ և հաշվեկշռի հարցումներ (օրական) 20
Յուրաքանչյուր անկանխիկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ 1,000,000 ՀՀ դրամ
Քարտի կորստի դեպքում` հաճախորդի հնարավոր առավելագույն վնասի չափը, քարտի կորստի մասին տեղեկացնելուց հետո3 Մինչև 25,000 ՀՀ դրամ
Պարտադիր նվազագույն վճար Վերջնական բացասական մնացորդի 10%, (նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ)
Քարտային հաշվին մուտքագրված գումարի շտապ ակտիվացման վճար 5,000 ՀՀ դրամ
Վարկային սահմանաչափ և արժույթ4 100,000 ՀՀ դրամից
մինչև 500,000 ՀՀ դրամ
Արտոնաշրջան (անտոկոս վարկավորում)5 Առավելագույնը` մինչև 45 օր (Առավելագույնը 15 օր քաղվածքի օրվանից)

Կարևոր նշումներ

  • Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց տոկոսներ չեն հաշվարկվում
  • Քարտապանի նվազագույն տարիքը պետք է լինի 18 տարեկան, առավելագույնը՝ 65 տարեկան
  • ԱրՔա Կլասիկ քարտերը թողարկվում են երկու տարի ժամկետով: Ժամկետի ավարտին քարտերը ենթակա են վերաթողարկման բանկի հայեցողությամբ
  • Կրեդիտ քարտի վարկային սահմանաչափը տրամադրվում է անժամկետ, սակայն կարող է վերանայվել Բանկի հայեցողությամբ
  • Բանկը կարող է ժամանակ առ ժամանակ վերանայել քարտի անվանական տոկոսադրույքները` շուկայի փոփոխություններն արտացոլելու նպատակով
  • Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրվող ծառայությունների բոլոր պայմանները և սակագները կարող են փոփոխվել, ինչի մասին հաճախորդները կտեղեկացվեն նախապես
  • Վարկային քարտի տրամադրման մասին որոշումը կայացվում է, և պլաստիկ քարտը հաճախորդի նախընտրած հասցեով առաքվում է բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում


Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված "Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները" կանոնակարգ 8/05-ի:

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված "Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները" կանոնակարգ 8/05-ի:

Խնդրում ենք ծանոթանալ Քարտային Ծառայությունների Պայմաններին նախքան քարտին դիմելը:

Խնդրում ենք ծանոթանալ Քարտային Ծառայությունների Պայմաններին նախքան քարտին դիմելը:

1 Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի տեղեկատվության համար սեղմեք այստեղ:
2 Ներառյալ ԱԱՀ:
3 Տես Քարտային Ծառայությունների Պայմանների 7-րդ կետը:
4 Կիրառելի է միայն‎ ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎:
5 Արտոնաշրջանը կիրառվում է անկանխիկ գործարքների դեպքում և եթե քաղվածքի վերջնական մնացորդի ամբողջ վճարումը ստացվել է Բանկի կողմից մինչև/կամ Վճարման օրը: Արտոնաշրջանի տևողությունը կարող է տարբեր լինել`կախված թե ամսվա որ օրն է տվյալ գործարքը գրանցվել քարտային հաշվի վրա:

Զեղճեր էյչ-Էս-Բի-Սի  վճարային և կրեդիտ քարտերով

Զեղչեր էյչ-Էս-Բի-Սի վճարային և կրեդիտ քարտերով

Օգտվեք զեղչերից ավելի քան 100 առևտրի և սպասարկման վայրերում:

Մանրամասներ

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000
Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 01/04/2018 15:00

 

1. Գործում է արդյո՞ք ամսական սպասարկման վճար:

Գործում են քարտի հաշվի ամսական սպասարկման հետևյալ վճարները`

Visa Plus բանկոմատային քարտ Անվճար
ԱրՔա Կլասիկ քարտ Անվճար
ՄաստերՔարտ Ստանդարտ Flexi քարտ Անվճար
ՄաստերՔարտ Ստանդարտ քարտ ամսական 1,000 ՀՀ դրամ կամ
տարեկան 12,000 ՀՀ դրամ
ՄաստերՔարտ Ոսկի քարտ ամսական 1,500 ՀՀ դրամ կամ
տարեկան 18,000 ՀՀ դրամ
ՄաստերՔարտ Պլատինում քարտ ամսական 3,000 ՀՀ դրամ կամ
տարեկան 36,000 ՀՀ դրամ
ՄաստերՔարտ World Black Edition քարտ ամսական 5,000 ՀՀ դրամ կամ
տարեկան 60,000 ՀՀ դրամ

Սպասարկման տարեկան վճարը գանձվում է միանվագ` յուրաքանչյուր տարվա սկզբում:

 
 

2. Կարո՞ղ եմ արդյոք օգտագործել իմ ԱրՔա քարտը օտարերկրյա գործարքներ իրականացնելիս:

ԱրՔա Կլասիկ քարտը նախատեսված է Հայաստանում գործող առևտրի և սպասարկման կետերում անկանխիկ վճարումներ կատարելու, բանկոմատներից ու կանխիկի տրամադրման կետերից կանխիկ դրամական միջոցներ ստանալու համար:

 
 

3. Ինչպիսի՞ տոկոսադրույքներ են կիրառվում կրեդիտ քարտերի համար:

Կիրառվում են հետևյալ անվանական տոկոսադրույքները` տարեկան կտրվածքով.

Visa Plus բանկոմատային քարտ -
ԱրՔա Կլասիկ քարտ 18%
ՄաստերՔարտ Ստանդարտ Flexi քարտ 15%
ՄաստերՔարտ Ստանդարտ քարտ 18%
ՄաստերՔարտ Ոսկի քարտ 18%
ՄաստերՔարտ Պլատինում քարտ 18%
ՄաստերՔարտ World Black Edition քարտ 18%
 
 

4. Ի՞նչ է հարկավոր անել քարտի կորստի դեպքում:

Քարտի կորստի դեպքում Դուք պետք է անհապաղ տեղեկացնեք Բանկին կամ ԱրՔա պրոցեսինգային կենտրոնին: Քարտի կորստի մասին կարելի է հաղորդել ցանկացած եղանակով:

Կրեդիտ քարտի աջակցության կենտրոն

Տեղական զանգեր` +374 (60) 655 505
Միջազգային զանգեր` +1 (636) 722 71 11

Տեղական զանգեր`
+374 (60) 655 505
Միջազգային զանգեր`
+1 (636) 722 71 11

 
 

5. Որո՞նք են սահմանված նվազագույն և առավելագույն վարկային սահմանաչափերը:

Կիրառվում են կրեդիտ քարտերի վարկային հետևյալ սահմանաչափերը

ԱրՔա Կլասիկ քարտ Նվազագույնը 100,000 ՀՀ դրամ
Առավելագույնը 500,000 ՀՀ դրամ
ՄաստերՔարտ Ստանդարտ Flexi քարտ Նվազագույնը 100,000 ՀՀ դրամ
Առավելագույնը 1,000,000 ՀՀ դրամ
ՄաստերՔարտ Ստանդարտ քարտ Նվազագույնը 100,000 ՀՀ դրամ
Առավելագույնը 1,000,000 ՀՀ դրամ
ՄաստերՔարտ Ոսկի քարտ Նվազագույնը 1,000,000 ՀՀ դրամ
Առավելագույնը 3,000,000 ՀՀ դրամ
ՄաստերՔարտ Պլատինում քարտ Նվազագույնը 1,000,000 ՀՀ դրամ
Առավելագույնը 5,000,000 ՀՀ դրամ
ՄաստերՔարտ World Black Edition քարտ Նվազագույնը 1,000,000 ՀՀ դրամ
Առավելագույնը 5,000,000 ՀՀ դրամ
 
 

6. Ինչպե՞ս է աշխատում ՄաստերՔարտ SecureCode-ը

Ինտերնետային կայքում Ձեր Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկի ՄաստերՔարտ քարտով առցանց վճարում կատարելիս, անհրաժեշտ է մուտքագրել Ձեր քարտի պահանջվող տվյալները, որից հետո համակարգը Ձեզ կուղղորդի դեպի նոր էջ, որտեղ նշված կլինի Ձեր բջջային հեռախոսահամարը, որին պետք է ուղարկվի գործարքի հաստատման ծածկագիրը: Հաստատելով հեռախոսահամարը՝ Դուք կստանաք ծածկագիրը և կմուտքագրեք այն պահանջվող դաշտում: Վավեր ծածկագիր մուտքագրելու դեպքում գործարքը կկատարվի: Սխալ ծածկագիր մուտքագրելու դեպքում գործարքը կմերժվի: