Փոխանցումներ / Բանկային մուրհակներ | Էյչ-Էս-Բի-Սի Հայաստան

Փոխանցումներ / Բանկային մուրհակներ

Դրամական փոխանցումների ապահով և արդյունավետ ճանապարհ

Փոխանցումներ ՀՀ դրամով (ՀՀ տարածքում)1

Հաշվից փոխանցումներ բանկի մասնաճյուղերում թղթային եղանակով ներկայացված հանձնարարականների միջոցով2 5,000ՀՀ դրամ3
Հաշվից փոխանցումներ HSBCnet համակարգի միջոցով Անվճար
Ստացված փոխանցումների մուտքագրում հաշվին Անվճար
Վճարման հանձնարարականի փոփոխում կամ չեղարկում
Բանկի կողմից ստացված, բայց չկատարված Անվճար
Բանկի կողմից ստացված և կատարված 5,000 ՀՀ դրամ4

Արտարժույթով փոխանցումներ

  • Կից կարելի է ուղարկել վճարման բացատրություններ և ցուցումներ
  • Բանկն իրականացնում է փոխանցումներ հետևյալ արտարժույթներով USD EUR GBP RUB CHF AUD AED HKD CAD JPY CNY
Փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարով/եվրոյով Կիրառվող գանձումներ
Հաշվից փոխանցումներ բանկի մասնաճյուղերում թղթային եղանակով ներկայացված հանձնարարականների միջոցով 0.3%
Հաշվից փոխանցումներ HSBCnet համակարգի միջոցով 0.085%
Փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարից/եվրոյից բացի այլ արտարժույթով
Հաշվից փոխանցումներ բանկի մասնաճյուղերում թղթային եղանակով ներկայացված հանձնարարականների միջոցով 3%
Հաշվից փոխանցումներ HSBCnet համակարգի միջոցով 0.285%

Այլ պայմաններ
Բանկում առկա հաշիվների միջև փոխանցումներ Անվճար
Արտարժույթով ստացված փոխանցումների մուտքագրում հաշվին, եթե փոխանցողը դեռ չի վճարել միջնորդավճարները 6,000 ՀՀ դրամ
Արտարժույթով վճարման հանձնարարականի փոփոխություն կամ չեղարկում
Բանկի կողմից ստացված, բայց չկատարված Անվճար
Բանկի կողմից ստացված և կատարված 20,000 ՀՀ դրամ5
Գործարքի տեսակ Արժույթ Հանձնարարականի ներկայացման վերջնաժամկետ Հանձնարարականի կատարման վերջնաժամկետ
Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
HSBCnet համակարգի միջոցով ներկայացված վճարման հանձնարարականներ
AMD 15:00 Հանձնարարականի ներկայացման նույն օրվա ընթացքում
Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
Թղթային եղանակով ներկայացված վճարման հանձնարարականներ
AMD 14:002 Հանձնարարականի ներկայացման նույն օրվա ընթացքում
Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում USD Մինչև 17:00 Մինչև 17:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում
17:00-ից հետո 17:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
EUR Մինչև 14:00 Մինչև 14:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում
14:00-ից հետո 14:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
RUB Մինչև 13:00 Մինչև 13:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում
13:00-ից հետո 13:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
GBP, CHF, AED, HKD, CAD, CNY Մինչև 17:00 Մինչև 17:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
17:00-ից հետո 17:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը երկրորդ բանկային օրվա ընթացքում
AUD, JPY Մինչև 17:00 Մինչև 17:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում երկրորդ բանկային օրվա ընթացքում
17:00-ից հետո 17:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը երրորդ բանկային օրվա ընթացքում
Միջազգային փոխանցումներ USD Մինչև 17:00 Մինչև 17:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում
17:00-ից հետո 17:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
EUR Մինչև 14:00 Մինչև 14:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում
14:00-ից հետո 14:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
RUB Մինչև 13:00 Մինչև 13:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում
13:00-ից հետո 13:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
GBP, CHF, AED, HKD, CAD, CNY Մինչև 17:00 Մինչև 17:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում
17:00-ից հետո 17:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը երկրորդ բանկային օրվա ընթացքում
AUD, JPY Մինչև 17:00 Մինչև 17:00 ներկայացված հանձնարականների դեպքում երկրորդ բանկային օրվա ընթացքում
17:00-ից հետո 17:00-ից հետո ներկայացված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը երրորդ բանկային օրվա ընթացքում
Փոխանցումներ Բանկում սպասարկվող հաշիվների միջև Բոլոր արժույթների համար Մինչև 17:00 Մինչև 17:00 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն բանկային օրվա ընթացքում
17:00-ից հետո 17:00-ից հետո տրված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում

Կարևոր նշումներ

  • Բանկի մասնաճյուղից արտարժույթով ցանկացած ելքային փոխանցման նվազագույն միջնորդավճար - 50,000 ՀՀ դրամ
  • HSBCnet-ի միջոցով արտարժույթով ցանկացած ելքային փոխանցման նվազագույն միջնորդավճարը - 6,000 ՀՀ դրամ
  • Եթե փոխանցված միջոցներն արդեն վճարված են շահառուին, ապա բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար
  • Միջնորդ /շահառու բանկ(եր)ի գանձումները կարող են կատարվել թե՜ փոխանցողի և թե՜ ստացողի միջոցների հաշվին, ըստ ցանկության, համաձայնեցնելով Բանկի հետ
  • Միջնորդ /շահառու բանկ(եր)ի գանձումները փոխանցողի հաշվից գանձման դեպքում կիրառվող միջնորդավճարներ.
ԱՄՆ դոլարով ԱՄՆ տարածքում գործող ցանկացած բանկի ուղղված փոխանցումների համար 5,000 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլարով ԱՄՆ տարածքից դուրս որևէ բանկի ուղղված փոխանցումների համար 10,000 ՀՀ դրամ
այլ արտարժույթով փոխանցումների համար 5,000 ՀՀ դրամ6
  • Միջնորդավճար ԱՄՆ դոլարով ԱՄՆ տարածքից դուրս որևէ բանկի ուղղված փոխանցումների համար, երբ փոխանցողը վճարում է միայն առաջին միջնորդ բանկի միջնորդավճարը և շահառուն գումարը ստանում է այլ միջնորդ /շահառու բանկերի պահումներից հետո - 5,000 ՀՀ դրամ

Փոխանցումների ռեկվիզիտներ.

Եթե դուք ցանկանում եք ստանալ արտարժույթով փոխանցում արտերկրից, Ձեզ անհրաժեշտ է ունենալ տվյալ արտարժույթով բանկի թղթակցային հաշվի մանրամասները:

Արտարժույթով փոխանցումներ ստանալու համար անհրաժեշտ վավերապայմաններ

1 ՀՀ տարածքում ՀՀ դրամով փոխանցումների դեպքում, եթե փոխանցվող գումարը պարունակում է լումա, ապա այն կկլորացվի մինչև տասնորդական նիշը՝ ստանդարտ մոտեցմամբ:
2 Եթե ՀՀ դրամով թղթային վճարման հանձնարարականը (առավելագույնը 25 միլիոն ՀՀ դրամ) Բանկ է ներկայացվում ժամը 14:00-ից հետո, բայց ոչ ուշ, քան 15:00-ն և պահանջվում է կատարել այն նույն օրը, ապա Բանկը կատարում է հանձնարարականը` գանձելով 5,000 ՀՀ դրամի չափով հավելյալ վճար:
3 Արտարժույթային հաշվից գանձման դեպքում փոխանակումը իրականացվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գործարքին նախորդող/ընթացիկ օրվա համար հրապարակված արտարժույթի միջին փոխարժեքով (կախված գործարքի/գործառնության ժամից), եթե այլ բան նախատեսված չէ Բանկի և Հաճախորդի միջև:
4 HSBCnet-ի միջոցով փոփոխություն կամ չեղարկում իրականացնելու դեպքում կկիրառվի նվազեցված վճար` 3,000 ՀՀ դրամ:
5 HSBCnet-ի միջոցով փոփոխություն կամ չեղարկում իրականացնելու դեպքում կկիրառվի նվազեցված վճար` 9,000 ՀՀ դրամ:
6 Եթե փաստացի գանձված միջնորդավճարը ավել է, քան 20,000 ՀՀ դրամի համարժեքը, ապա վճարված և փաստացի գանձված միջնորդավճարների տարբերությունը ենթակա է գանձման փոխանցողի հաշվից:

Ունե՞ք հարցեր

Զանգահարեք Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկի մասնագետներին`
+374 60 655 000

Մեր հեռախոսային կենտրոնն աշխատում է շուրջօրյա

Թարմացվել է` 21/06/2019 15:00