HSBC Safeguard

HSBC Safeguard


Protecting you from fraud and financial crime

In today’s increasingly connected world, it’s more important than ever to ensure your security – especially when it comes to banking. That’s why we’re introducing HSBC Safeguard: a series of initiatives designed to provide better protection for all of our customers from fraud and financial crime across our global processes and systems.

Information is key to protection

Our systems and processes rely on us having the most up-to-date information about all of our customers. You may be asked to do one or all of the following:

  • confirm or update your existing personal or business details
  • provide some new information which may include original documents

We understand that this may cause some inconvenience, and we apologise in advance for this, but we will work with you to ensure the process is as simple and straightforward as possible.

What information we're likely to request to confirm your identity

If you’re a personal banking customer, we're likely to need two types of documents from you: one to confirm your identity and one to confirm your current address. These need to be two separate documents and need to be originals and not copies. If you’re a business customer, the documents we will need will depend on the size and nature of your business. However, we are likely to need you to confirm your legal entity structure and beneficial owners as well as countries you do business with.How will this information protect you or your business

As more and more of our customers live, travel and trade internationally, we’re always looking for better ways to help you do the things you want to do safely. Part of this is to protect our customers around the globe. Our global systems and processes work by sharing data and customer information across borders in order to deter and detect financial crime. Even if as a customer you only bank in one country, locally, we have a duty to protect your account as financial crime is a global operation.

By confirming your details and making sure that all the information we hold about you is up-to-date, you can be certain that no one else is able to misuse your account and that in turn we only act on genuine requests from you.

What we will do with your data

The sole purpose of gathering this information is so that our systems and processes can protect both our customers and the bank against financial crime. We take our obligation to protect your data very seriously, so all the information you provide will be subject the HSBC Group's high data and security standards. The intent is only to use this information for your protection and will NOT be used by any third parties for marketing purposes.

What you need to do next

You don't need to do anything at the moment. In order to manage the process, we'll be contacting customers individually on a phased basis to let them know when they need to update their information. Depending on your contact preferences, look out for an email or a letter in the near future. For more information, please visit any of our branches or contact our Call Centre on +374 60 655 000.

Have more questions? Find your answer in our FAQs.How to Contact Us

Call us

If you’ve been asked to call us, our Contact Centre team will be happy to assist you as well as provide information on the next steps you need to take.

HSBC customers
+374 60 655 000

HSBC STATUS customers
+374 60 655 151

Visit us

If you’ve been asked to provide your account related documents, our Customer service team will be happy to assist you as well as provide information on the next steps you need to take.

Locate a Branch

Note: In case of discrepancies between the Armenian and English versions of this page, the Armenian version shall prevail.

Last updated on: 20/10/2015 15:00

 

Սանկցիան դա քաղաքականության գործիք է, որը երկրների կառավարությունների և միջազգային կազմակերպությունների (օրինակ՝ ԵՄ, ՄԱԿ) կողմից կիրառվում է իրենց անվտանգությանը սպառնացող վտանգները զսպելու և կանխելու համար, կամ էլ համաձայնեցնելու համար միջազգային գործելակերպ՝ ճանաչված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան: Սանկցիաները օգնում են կանխել այնպիսի հանցագործություններ, ինչպիսիք են ահաբեկչությունը, թմրանյութերի տարածումը, զինամթերքի վաճառքը՝ կիրառելով սահմանափակումներ այն գործունեության վրա, որը բանկերը կարող են իրականացնել հատուկ անձանց, կազմակերպությունների, կամ երկրների հետ: Վերջիններիս անունները հստակ նշված են լինում հատուկ ցանկերում, ինչպիսին է, օրինակ, OFAC-ի սանկցիաների ցանկը:

 
 

Sanctions are a policy tool which national governments and organisations such as the United Nations and European Union use to constrain and deter perceived threats to their security, or to conform international conduct to recognised international standards. Sanctions help to stop crimes like terrorism, drug trafficking and arms dealing by imposing restrictions on the business that banks can do with specific people, corporations or countries and the names of these are clearly listed on things like the Office of Foreign Assets (OFAC) sanctions list.