Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Տոկոսագումարների և տոկոսադրույքների
հաշվարկման կարգը

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը վարկառուի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական` օգտագործելով հետևյալ բանաձևը.

I = R*L /365, որտեղ
I = մեկ օրվա տոկոսագումար
R = ընթացիկ տոկոսադրույք
L = վարկի մնացորդ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի չափը կախված է վարկի պայմաններից (գումար, ժամկետ, վարկի մարմանն ուղղված վճարների գումար և մարումների քանակ):

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

Annual percentage rate formula illustration

Annual percentage rate formula illustration

որտեղ`
i տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է, որը սպառողի վարկավորման ընդհանուր ծախսն է` արտահայտված տրամադրված վարկի տարեկան տոկոսով, որն իր մեջ ներառում է բոլոր տոկոսներն ու այլ վճարումները, որոնք սպառողը պարտավոր է վճարել վարկի ստացման, ինչպես նաև դրա գործողության ողջ ընթացքում
A սպառողին տրամադրվող վարկի սկզբնական գումարը
n սպառողի կողմից վարկի մարմանն ուղղված վճարի (վարկի հիմնական գումար, տոկոսագումար և/կամ այլ վճար` ներառյալ վարկի ստացման պահին կատարվող վճար) հերթական համարը
N վճարումների քանակը
CFn սպառողի կողմից վարկի ստացման պահին և/ կամ վարկի գործողության ընթացքում կատարված հերթական` n-րդ վճարի գումարն է (հիմնական գումար, տոկոսագումարներ և/կամ այլ վճարումների գումարներ)
Dn այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել վարկի ստացման օրից մինչև վարկի գումարի հերթական` n-րդ մարման օրը ներառյալ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի և տոկոսագումարի հաշվարկման ներկայացուցչական օրինակներ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի և տոկոսագումարի հաշվարկման ներկայացուցչական օրինակներ

Անհատական սպառողական վարկի պայմաններ

 • Վարկի գումար` 1,500,000 ՀՀ դրամ
 • Հաստատուն տարեկան անվանական տարեկան տոկոսադրույք` 22%
 • Մարման ժամկետ` 24 ամիս, կամ 730 օր
 • Մարման կարգ` ամսական ոչ հավասարաչափ մարումներ (վարկի հիմնական գումարը մարվում է հավասար ամսական վճարներով, իսկ հաշվեգրված տոկոսների գումարը նվազում է հիմնական գումարի մարմանը զուգընթաց)
 • Վարկային հաշվի սպասարկման միանվագ վճար` 20,000 ՀՀ դրամ
 • Վարկի տրամադրման օր` 26/11/2015
 • Առաջին մարման օր` 26/12/2015
 • Վարկի վերջնաժամկետ՝ 27/11/2017
 • Ամսական վճարման չափը՝
  • Առաջին ամսվա վճարման չափը 89,623.29 ՀՀ դրամ, որից տոկոսագումար՝ 27,123.29 ՀՀ դրամ
  • Երկրորդ ամսվա վճարման չափը 89,359.59 ՀՀ դրամ, որից տոկոսագումար 26,859.59 ՀՀ դրամ
  • Վերջին ամսվա վճարման չափը 63,705.48 ՀՀ դրամ, որից տոկոսագումար 1,205.48 ՀՀ դրամ

Հաշվարկված տոկոսագումար վարկի ամբողջ ժամկետի համար` 344,126.71 ՀՀ դրամ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` 26.21%

Ավտոմեքենայի վարկի պայմաններ

 • Վարկի գումար` 4,500,000 ՀՀ դրամ
 • Փոփոխվող անվանական տարեկան տոկոսադրույք՝ 18%
 • Մարման ժամկետ` 48 ամիս, կամ 1,460 օր
 • Մարման կարգ` ամսական ոչ հավասարաչափ մարումներ (վարկի հիմնական գումարը մարվում է հավասար ամսական վճարներով, իսկ հաշվեգրված տոկոսների գումարը նվազում է հիմնական գումարի մարմանը զուգընթաց)
 • Վարկային հաշվի սպասարկման միանվագ վճար` 50,000 ՀՀ դրամ
 • Ապահովագրության վճար` 187,500 ՀՀ դրամ (ավտոմեքենայի գնահատված արժեք` 7,500,000 ՀՀ դրամ)
 • Ավտոմեքենայի գնահատման վճար` 8,000 ՀՀ դրամ
 • ՃՈ կողմից տրամադրվող տեղեկանք գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ` 3,300 ՀՀ դրամ
 • Նոտարական ծառայության վճար (ներառյալ նոտարական վավերացման պետական տուրքը)` 13,000 ՀՀ դրամ
 • Գրավի իրավունքի պետական գրանցման պետական տուրք և վճար` 2,200 ՀՀ դրամ
 • Վարկի տրամադրման օր` 20/11/2015
 • Առաջին մարման օր` 21/12/2015
 • Վարկի վերջնաժամկետ՝ 20/11/2019
 • Ամսական վճարման չափը՝
  • Առաջին ամսվա վճարման չափը 162, 544.52 ՀՀ դրամ, որից տոկոսագումար՝ 68,794.52 ՀՀ դրամ
  • Երկրորդ ամսվա վճարման չափը 158,938.36 ՀՀ դրամ, որից տոկոսագումար 65,188.36 ՀՀ դրամ
  • Վերջին ամսվա վճարման չափը 95,136.99 ՀՀ դրամ, որից տոկոսագումար 1,386.99 ՀՀ դրամ

Հաշվարկված տոկոսագումար վարկի ամբողջ ժամկետի համար` 1,654,767.12 ՀՀ դրամ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` 30.84%

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկի պայմաններ

 • Վարկի գումար` 2,000,000 ՀՀ դրամ
 • Փոփոխվող անվանական տարեկան տոկոսադրույք` 17%
 • Մարման ժամկետ` 60 ամիս, կամ 1825 օր
 • Մարման կարգ` վարկի հիմնական գումարը և հաշվեգրված տոկոսները մարվում են անուիտետային սկզբունքով
 • Վարկային հաշվի սպասարկման միանվագ վճար` 50,000 ՀՀ դրամ
 • Գույքի ապահովագրություն վարկի գումարի չափով` 5,000 ՀՀ դրամ
 • Գույքի գնահատման վճար` միջինը 17,500 ՀՀ դրամ
 • Գույքի գրավադրման հետ կապված նոտարական և պետական այլ վճարներ՝ 52,000 ՀՀ դրամ
 • Վարկի տրամադրման օր` 02/11/2015
 • Առաջին մարման օր` 02/12/2015
 • Վարկի վերջնաժամկետ՝ 02/11/2020
 • Ամսական հավասարաչափ վճարման չափը 49,705.15 ՀՀ դրամ, որից
  • Առաջին ամսվա տոկոսագումարը 27,945.21 ՀՀ դրամ
  • Երկրորդ ամսվա տոկոսագումարը 28,562.53 ՀՀ դրամ
  • Վերջին ամսվա տոկոսագումարը 723.53 ՀՀ դրամ

Հաշվարկված տոկոսագումար վարկի ամբողջ ժամկետի համար` 983,439.13 ՀՀ դրամ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` 22.33%

Օվերդրաֆտի պայմաններ

 • Օվերդրաֆտի սահմանաչափ՝ 500,000 ՀՀ դրամ
 • Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք՝ 20%
 • Օվերդրաֆտի ամսական վճար՝ չի գանձվում
 • Մարումներ` առնվազն ամիսը մեկ անգամ Օվերդրաֆտի սահմանաչափի օգտագործված մասի` (ներառյալ հաշվեգրված տոկոսները) նվազագույնը 10%-ի չափով
 • Օվերդրաֆտի տրամադրման օր` 02 հունիս, 2015թ.
 • Առաջին վճարման օր` 01 հուլիս, 2015թ.

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` 21.23%

Կրեդիտ քարտի պայմաններ

 • Քարտի տեսակ` Մաստեր Քարտ Ստանդարտ
 • Տրամադրվող վարկային սահմանաչափ` 1,000,000 ՀՀ դրամ
 • Անվանական տարեկան տոկոսադրույք - 21%
 • Հաշվարկման ժամկետ` 12 ամիս, կամ 365 օր
 • Մարումներ` առնվազն ամիսը մեկ անգամ վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասի` (ներառյալ հաշվեգրված տոկոսները 1) նվազագույնը 10%-ի չափով` նվազագույնը` 10,000 ՀՀ դրամ:
 • Քարտային հաշվի սպասարկման ամսական վճար` 1,000 ՀՀ դրամ
 • Քարտի վարկային սահմանաչափի տրամադրման օր` 24 հոկտեմբեր, 2015թ.
 • Առաջին վճարման օր` 23 նոյեմբեր, 2015թ.

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք վարկային սահմանաչափի անկանխիկ օգտագործման դեպքում՝ 24.6%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք վարկային սահմանաչափի կանխիկ օգտագործման դեպքում` 24.6%

1 Տոկոսները հաշվեգրվում են վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասն առաջին վճարման հաշվետու ժամանակահատվածում ամբողջությամբ չմարելու դեպքում, երկրորդ ամսվանից սկսած մինչև կատարված ծախսերի լրիվ մարումը` տոկոսը կիրառելով դրա սկզբնական գումարի վրա` այդ ծախսերի գոյացման պահից:

1 Տոկոսները հաշվեգրվում են վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասն առաջին վճարման հաշվետու ժամանակահատվածում ամբողջությամբ չմարելու դեպքում, երկրորդ ամսվանից սկսած մինչև կատարված ծախսերի լրիվ մարումը` տոկոսը կիրառելով դրա սկզբնական գումարի վրա` այդ ծախսերի գոյացման պահից:

Թարմացվել է` 03/12/2015 15:00